Øyfjellet vindkraftverk planlegges bygd som en svært effektivt, permanent sperring av flyttleien til/fra vinterbeitene til Jillen-Njaarke reinbeite- distrikt (RBD). Dette vil på sikt ødelegge livsgrunnlaget for den tradisjonelle reindriften.

I konsesjonen fra 2016 setter Olje- og energidepartementet (OED) en klar forutsetning for at kraftverket kan bygges: – «Tilgangen til vinterbeitene må sikres». Videre er OED tydelig på at flyttingen skal kunne gjennomføres tradisjonelt, ikke bil/ferge.

Idag står striden om nettopp «adgangen til vinterbeitene i vest». Utbygger bygger tilførselsvei til fjellet langs den urgamle, lovvernede flyttleien som reinen instinktivt følger. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vedtok derfor å stoppe anleggsarbeidet i den tid det praktisk tar å gjennomføre vårflyttingen.

Planene for det enorme industriområdet med 72 stk. 180m høye, støyende, iskastende og skyggekastende vindturbiner, alle med breie internveier og kabelgrøfter vil permanent stenge flyttleien oppe på fjellet. Det er ikke mulig å flytte reinen tradisjonelt gjennom industrianlegget!

Men her har NVE tillatt anleggsstart, på utbyggers egen risiko(!), før klagebehandlingen av godkjenningen av MTA-/detaljeplanen for bygging og drift er ferdig (NVE behandler enda klagene og OED har ikke fått saken/klagene til avgjørelse. Utbygger har her tatt en svært dristig sjanse – planene for utbyggingen er enda ikke endelig avgjort.

Fylkesmannen i Nordland (FM) er i konsesjonen pålagt å reindriftsfaglig kvalitetssikre avbøtende tiltak/stenging av flyttleien. FM har i hele prosessen vært svært kritiske til hvordan reindriften kan ivaretas og hvordan tilgangen til vinterbeitene kan sikres, dersom Øyfjellet vindkraftverk bygges. Nå ser vi at NVE har fulgt FM sine tydelige faglige innspill mht. årets vårflytting.

Forutsetningen for å bygge Øyfjellet vindkraftverk, et vilkår i konsesjonen fra 2016, er ikke oppfylt. Grunnen er at det ikke finnes noen måte å videreføre den tradisjonelle reindriften på dersom utbyggingen av vindkraftverket tillates. Det er svært overraskende at NVE ikke lytter til de krystallklare – kritiske innspill FM og fagutredningen fra Protect Sapmi har til planen for utbyggingen.

Det er ikke mulig å innfri forutsetningen for reindriften ved å bygge Øyfjellet vindkraftverk, derfor må OED stoppe prosjektet permanent.