Pengene skal gå til tiltak mot ensomhet, for mer aktivitet og flere besøk, og deles ut til kommuner og frivillige som et resultat av RNB-forliket for 2020. Det er et forlik hvor det ble bevilget 400 mill. til en tiltakspakke. Midlene skulle deles ut av Helsedirektoratet, Fylkesmannen og Stiftelsen Dam.

– Dette var en viktig seier for oss i Frp, og det er gledelig at regjeringen og fylkesmennene nå kommer med pengene i en tid hvor eldre er svært sårbare for ensomhet, sier Hanne Dyveke Søttar (Frp) i en pressemelding fra regjeringspartiene og Frp.

Søttar får støtte fra Høyre.

– At kommunene våre nå får mulighet til å gjøre det enklere med besøk, med smittevern godt ivaretatt vil være med å øke livskvaliteten for våre eldre i tida framover. Ensomhet er i utgangspunktet et stort problem blant eldre, og har blitt ytterligere forsterket det siste året, sier Margunn Ebbesen til pressemeldingen.

– Det som er flott er alle de flotte prosjektene som kommuner, Røde Kors, frivilligsentraler og andre kommer opp med. Det kan handle om å legge til rette for felles aktiviteter mellom de unge i bygda og de gamle på heimen, sier Hanne Nora Nilssen, fra Venstre i Alstahaug.

I budsjettforliket ble det bevilget 400 mill. kroner til tiltakspakken til sårbare eldre. På grunn av covid-19 har ikke Helsedirektoratet kunne forvalte alle midlene selv, og de foreslo derfor at forvaltningen av midlene i forliket deles mellom Helsedirektoratet, Fylkesmannen og Stiftelsen Dam.

– Tiltakene som er omsøkt viser hvor viktig samspillet mellom kommunene og frivillig sektor er. Bare her har vi over hundre oppskrifter på hvordan vi kan skape mer livskvalitet, glede og samhold i en tid preget av store utfordringer for oss alle, avslutter politikerne i pressemeldingen.

Omtrent en million av kronene til Nordland går til kommuner i Helgelendingens dekningsområde, hvor det er Vefsn og Alstahaug kommuner som får mest, med henholdsvis 500.000 og 300.000 kroner. Røde Kors har ikke oppgitt et lokallag, og det er derfor mulig å tenke seg at det kommer til å dryppe aktivitet flere steder i fylket, også Midt-Helgeland. Kommunene har søkt penger til ulike formål, blant annet e-læring og kultur.