Ressursene i havet og langs kysten er fellesskapets eiendom og skal sikres for framtidige generasjoner. Dette må skje gjennom bærekraftig forvaltning og nasjonal selvråderett.

Det er viktig at vi forvalter ressursene, rettigheter og kvoter på en måte som ikke bidrar til sentralisering, verken innad i regioner eller mellom landsdeler.

Senterpartiet vil sikre lønnsomme bedrifter – både på hav og land – konkurransedyktighet og økt markedsfokus, dessuten ivareta distriktspolitiske målsettinger om arbeidsplasser og bosetting i kystsamfunn.

Fiskerinæringa skal videreutvikles ved å bygge på fortrinnet vi har i tilgangen på ferskt råstoff av høy kvalitet. I dag videreforedles kun 1/3 av villfanget fisk og oppdrettsfisk. Volumet tilsvarer 37 millioner måltider hver dag! Det må legges til rette for økt videreforedling i Norge.

Regjeringens politikk har ført til sentralisering av fiskeriene. Senterpartiet er opptatt av å ha levende miljø langs hele kysten. Vi vil derfor reversere flere av regjeringens kutt i viktige fiskeripolitiske virkemidler, og innføre nye tiltak for å styrke fiskeriene og fiskeindustrien.

Senterpartiet vil styrke Norges allerede sterke posisjon som sjømatnasjon. For å klare dette må vi ligge kunnskapsmessig i front, samtidig som miljøet og livet i havet blir ivaretatt.

Senterpartiet vil fortsatt være en pådriver for at skatter og avgifter fra havbruksnæringen i større grad tilbakeføres til kommuner der verdiene skapes. Da utvikles kommunene og vil kunne legge til rette for næringen som igjen vil kunne utvikle seg enda mer.

En økt verdiskaping lokalt, kombinert med god forvalting av fiskeri og havbruk, gir oss mange arbeidsplasser og gode levedyktige kystsamfunn.