Da Nordland fylkeskommune la frem forslag til nye hurtigbåt- og ferjeruter i Nordland skapte det stort engasjement. En rekke anløpssted ble foreslått nedlagt, mens flere andre ble foreslått å få langt færre ankomster enn tidligere.

Nå har Kari Anne Bøkestad Andreassen, ordfører Vevelstad kommune, Jann Arne Løvdahl, ordfører Vefsn kommune og Bård Anders Langø, ordfører Alstahaug kommune, jobbet frem et konkret forslag til ny hurtigbåtrute 18-167 Forvik – Vistensteder – Tjøtta – Husvika for å berge anløpssteder. Les hele ruteforslaget nederst i saken.

Les også: Fylkets nye samferdselskart fokuserer på Helgeland og Sandnessjøen som regionssenter
Les også: Fylkeskommunen snur om rutekutt: – Døren er på gløtt for tre anløp i uka
Les også: – Tar neppe ut enkeltruter fra planen
Les også: Sahl om fergekartet: - Å tisse i buksa vinterstid gjør det varmt en liten stund, men så blir det fryktelig kaldt

De presiserer at forslaget og ordlyden i brevet har blitt til i samarbeid med de grende- og områdeutvalg som har blitt rammet av kuttplaner i hurtigbåtruta i alle de tre kommunene som denne hurtigbåten betjener.

Hurtigbåtruten har 14 anløpssteder i de tre kommunene, og i saksframlegget og vedtaket i fylkestingsak 143/2017 står det at sju anløpssteder i denne ruta skal kuttes i sin helhet - Tjøtta, Mindland, Tro, Stokkasjøen, Bærøyvågen, Husvika og Grytåga.

- Kutt av de fem første anløpsstedene har ikke vært kjent tidligere i prosessen og har ikke vært ute på høring, poengterer ordførerne.

I ruteforslaget kuttes lørdagsruta i sin helhet. Husvika og Grytåga anløpes kun fredag og søndag. Bærøyvågen anløpes mandag, onsdag, fredag og søndag. Ellers er det gjort en del kutt i anløp som i dag står oppført nært tidsmessig.

I brevet bes det om at ruteforslaget tas inn som et konkret alternativ til vedtatte kutt og at arbeidet med implementering videreføres gjennom god dialog med kommuner, utvalg og andre berørte.

På vegne av alle ordførerne har Kari Anne Bøkestad Andreassen, ordfører Vevelstad kommune, sendt følgende brev til samferdselsråd Svein Eggesvik og fylkesordfører Sonja Alice Steen, med anmodning om distribusjon til alle fylkestingsrepresentanter:

Hurtigbåtrute 18-167 - Nytt ruteforslag med nødvendige innsparinger

Vi ber fylkesordføreren distribuere denne henvendelsen med vedlegg til fylkestingsrepresentantene.

Ordførerne i Alstahaug, Vefsn og Vevelstad oversender med dette et konkret ruteforslag for hurtigbåtrute 18-167 Forvik – Vistensteder – Tjøtta – Husvika. Forslaget involverer store reduksjoner og dermed besparelser i tråd med det vi har fått opplyst i møte med samferdselsråden er et anslått mål for ruta, uten at noen anløpssteder blir kuttet for godt.

På bakgrunn av tett samarbeid med grende-, område- og arbeidsutvalg for de forskjellige lokalsamfunn som rammes av foreslåtte kutt i FT 143/2017, ønsker vi å komme i dialog med Nordland fylkeskommune for å finne en omforent løsning som svarer på de økonomiske utfordringene samtidig som dagens anløpssteder fortsatt får et minimumstilbud også i framtiden. Vedlagt forslag er ment å ivareta begge aspekter, og vi håper samferdselsadministrasjonen kan gjøre nødvendige beregninger for foreslått rute, sammenlignet med dagens produksjon. Det vil også være av interesse å se beregninger for ruta med de kutt som er listet i fylkestingssaken, da med hensyn til personalkostnader som gjerne forblir de samme med lik åpningstid, samfunnsmessige ringvirkninger og kostnader forbundet med løsninger som fylkeskommunen eventuelt må finansiere i samarbeid med kommunene. Vi vil gjerne også løfte fram signalanløp som en fortsatt god løsning, både med tanke på økonomi og miljø.

Vi vil gjerne påpeke at vi her foreslår å kutte all lørdagstrafikk, samtidig som enkelte steder får anløp langt færre dager i uka. Andre steder rasjonaliseres ruta med reduksjon i antall anløp per dag. Vi mener at vi gjennom betydelige kutt i både antall anløp og kjørte kilometer oppnår påkrevd innsparing og effektivisering. Vi minner også om at hurtigbåten i hele sambandet har en betydelig samfunnsrolle med tanke på både persontransport og frakt av post, medisiner, varer til privatpersoner og varer til butikk. Hurtigbåten går ikke parallelt med ferja, men de korresponderer på en måte som gjør det mulig å opprettholde bosetting og verdiskaping i disse områdene på Helgelandskysten.

Dersom en gjennomgang viser at foreslått rute er gjennomførbar innenfor gitte økonomiske rammer, håper vi at endringer kan tas inn og for øvrig at dagens ordning kan gjelde inntil videre. Vi håper å kunne møte samferdselsråden så raskt som mulig, slik at disse endringene kan ses på og om ønskelig tas inn i budsjettbehandlingen. Vi ber samtidig om at kutt listet i sak 143/2017 ikke iverksettes før nytt forslag er gjennomgått og diskutert.

Med vennlig hilsen Kari Anne Bøkestad Andreassen ordfører

Les hele ruteforslaget her