Gå til sidens hovedinnhold

Fiskeridirektoratet er positive til en utvidelse

Artikkelen er over 6 år gammel

Selv om fylkeskommunen og Mattilsynet sier nei, gir Fiskeridirektoratet grønt lys til Nova Sea.

Fiskeridirektoratet region Nordland skal gi en faglig uttalelse om konfliktpotensialet knyttet til fiskeriinteressene angående denne søknaden. Ut fra dette tilrår direktoratet at søknaden fra Nova Sea om biomasseøkning i Stokkasjøen innvilges.

Midt i et gyteområde

Direktoratet konstaterer at det i søknaden ikke kommer fram at det skal gjøres endringer i fortøyning og arealbruk ved anlegget.

Nordland fylkes fiskarlag og Vevelstad kommune viser til at lokaliteten ligger midt i et gyteområde og et område for tradisjonelt fiske. Derfor mener de at anlegget kan påvirke miljøforhold og viltlevende arter i området. Derfor krever både fiskarlaget og Vevelstad kommune at det gjøres en konsekvensutredning av en biomasseøkningen før det tas en avgjørelse i denne saken.

Fiskeridirektoratet understreker at de har bestilt kunnskap om akvakultur med foring kan ha direkte eller indirekte negativ påvirkning på villfisk, blant annet gyteatferd.

Miljøkonsekvenser

Havforskningsinstituttets fjordovervåking i Nordland skal ikke ha gitt noen indikasjoner på regional overbelastning når det gjelder fiskeoppdrett. Ifølge Fiskeridirektoratet foreligger det ekspertvurderinger omkring potensialet i Trøndelag som indikerer at produksjonen i Nordland kan mangedobles uten at det vil ha negative økologiske konsekvenser.

Direktoratet er imidlertid bekymret for miljøkonsekvensene av bruken av kjemiske midler mot lakselus av typen diflu- og teflubenzuron. Forsking indikerer en miljørisiko i forhold til skalldyr.

Det aktuelle oppdrettsanlegget i Stokkasjøen ligger nært opp til reketrålfelt og leveområde for reke. Derfor ber direktoratet om at det utvises særlig aktsomhet og restriktiv bruk av disse stoffene i dette spesielle området.

Fiskeridirektoratet konkluderer med at omsøkt etablering ikke vil få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn på deres ansvarsområde knyttet til de marine fiskeriinteressene.

Kommentarer til denne saken