Gå til sidens hovedinnhold

Slik blir statsbudsjettet for Nordland

Artikkelen er over 3 år gammel

Statsbudsjettet 2018 - tiltak for Nordland fylke:

Utdanning

 • Regjeringen foreslår å bevilge 26,7 millioner kroner til å fortsette etableringen av en offentlig toårig fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell. Fagskolen er lokalisert i nåværende Norges brannskole i Tjeldsund kommune.
 • Regjeringen foreslår å videreføre økningen i tilskuddet til Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) fra Revidert Nasjonalbudsjett 2017 med 6,8 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nord Universitet (NU) med 850 000 kroner til 20 studieplasser i IKT og med 4 millioner kroner til permanent styrking av Nordområdesenteret.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), som har studiested i Narvik, med 1,7 millioner kroner. Det skal gå til 40 studieplasser i IKT.

Forskning

 • Regjeringen vil styrke innsatsen innen havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter, og foreslår å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2018. Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 11 millioner kroner til et forskningstokt til Antarktis. Regjeringen foreslår å redusere Havforskningsinstituttets ordinære driftsbevilgning med 10 millioner kroner.

Sysselsetting

 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2016 var om lag 1 000 sjøfolk i Nordland omfattet av tilskuddsordningen.

Næring/innovasjon

 • Regjeringen foreslår å innføre avgiftsfritak på driftsmidler i reindriften så snart som mulig i 2018. Dette gjelder Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.
 • Regjeringen har prioritert de direkte tilskuddsordningene over reindriftsavtalen for å støtte opp om de utøverne som har reindrift som hovedvirksomhet og legge til rette for økt omsetning og lønnsomhet i næringen. Under denne regjeringen har de direkte tilskuddsordningene økt fra 69,1 til 76,7 millioner kroner per år. Regjeringen foreslår å bevilge 76,7 millioner kroner også i 2018. Regjeringen foreslår å øremerke 2 millioner kroner til arktisk landbruk i Nordland, Troms og Finnmark. Beløpene er ikke fordelt fylkene imellom ennå.
 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 3,4 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Nordland fylke.
 • Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013, inkludert beregnet skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn. Kapitalfunn er en ny skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskaper som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2017. Ordningene er landsdekkende, og bedrifter i Nordland kan søke om pengene. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst.

Helse

 • Regjeringen vil etablere et statlig tilbud til barn som har et behov for langvarig og/eller spesialisert omsorg utenfor hjemmet, og som samtidig har omfattende og sammensatt psykiske vansker og lidelser.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 36,8 millioner over Barne- og likestillingsdepartementets budsjett og 3,9 millioner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til å etablere to omsorg- og behandlingsinstitusjoner for barn i Søgne kommune i Vest-Agder og Bodø kommune i Nordland. Både barnevernstjenesten og helsetjenesten skal ha ansvaret for innholdet i institusjonene. Det er planlagt at institusjonene får oppstart høsten 2018.

Klima

 • I 2016 ble det opprettet en tilskuddsordning for kommunale klimatiltak "Klimasats" i Miljødirektoratet. I 2017 ble det tildelt 150 millioner kroner. Alle fylker har fått tildelt midler til ulike prosjekter. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på nærmere 107 millioner kroner i 2018.
 • I 2015 startet regjeringen en treårig pilotordning for skogplanting på nye areal som klimatiltak. Fylkene Nordland, Rogaland og Nord-Trøndelag har deltatt i pilotprosjektet.

  Ordningen blir avsluttet i 2018. Det videre arbeidet med planting av skog på nye areal som klimatiltak vil bli avgjort på bakgrunn av evalueringen som vil bli gjennomført i 2018.

Vann/flom

 • Regjeringen foreslår å bevilge 975 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektoratets (NVE) forvaltningsområder. NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitetssektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Narvik.

Politi/brann

 • Regjeringen foreslår å fortsette samlokaliseringsprosessen og ønsker derfor å bevilge 17,5 millioner kroner til å samlokalisere politi og brannvesen i Tromsø.

Kultur/idrett

 • Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner for å dekke merkostnader knyttet til flyttingen av forvaltning av museumsfaglige oppgaver i Norsk kulturråd fra Oslo til Bodø. Utgiftene vil være knyttet til rekruttering av ansatte, investeringskostnader ved etablering av nytt kontor og økte husleiekostnader for Norsk kulturråd. Flyttingen av om lag ti stillinger er et ledd i oppfølgingen av Kommunal- og moderniseringsdepartementets Meld. St. 18 (2016–2017) Bærekraftige byar og sterke distrikt. Kulturrådet har satt i gang arbeidet med etableringen av kontoret i Bodø, med sikte på åpning i løpet av første halvår 2018.
 • Regjeringen foreslår også i 2018 å bevilge 15 millioner kroner til sykkelrittet Arctic Race of Norway. Rittet blir i 2018 arrangert for sjette gang. I løpet av de kommende årene skal alle regioner i Nord-Norge være vertskap for rittet. Bevilgningen foreslås som tidligere håndtert av de tre fylkeskommunene i Nord-Norge.

Nasjonalbiblioteket

 • Regjeringen foreslår å bevilge 115 millioner kroner til nytt sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket og arkivmagasin i fjellet i Rana.
 • Av Regjeringens forslag på 15 millioner kroner i økning i bevilgningen til Arkivverket, skal 5 millioner kroner bidra til økt lagringskapasitet og digitalisering av papirbaserte arkiv ved Nasjonalbibliotekets anlegg i Mo i Rana.

Brønnøysundregistrene/Altinn

 • I budsjettet for 2017 ble det bevilget 172 millioner kroner til ny registerplattform for Brønnøysundregistrene. Prosjektet har en total kostnadsramme på over 1 milliard kroner og planlegges gjennomført i perioden 2017-2022. Regjeringen foreslår en bevilgning på 212 millioner kroner for 2018. Prosjektet skal ta 14 registersystemer over på en ny registerplattform, og skal legge til rette for mer moderne og automatiserte løsninger. Ny plattform vil også legge til rette for utvikling av nye tjenester og ytterligere gjenbruk av data.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 55 millioner kroner til en ny tjenesteplattform i Altinn. Plattformen som Altinn er bygget på, er gammel, og uten en modernisering kan den ikke oppfylle brukernes forventninger til funksjon og stabilitet. Bruken av Altinn vil stoppe opp hvis ikke etatene som er avhengige av den, kan stole på at den fungerer og dekker deres behov.

Forsvar

 • Regjeringens foreslår en økning av forsvarsrammen med 294 millioner kroner til den forserte anskaffelsen av tre nye havgående kystvaktfartøyer til erstatning for Nordkapp-klassen. Fartøyene skal bygges i Norge.
 • Én ubåt vil fortsatt ha permanent tilstedeværelse i nordområdene med forsyningsbase ved Ramsund orlogsstasjon. Dette medfører en fortsatt økt maritim operativ tilgjengelighet i Nord-Norge.
 • Regjeringen planlegger å bruke i overkant av 45 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Nordland i 2018. Midlene kommer fra regjeringens forslag om å bevilge 3,9 milliarder kroner til eiendom, bygg og anlegg i forsvarssektoren i 2018. Midlene er i hovedsak planlagt til å ferdigstille prosjektet for å sikre tilstrekkelig drivstoffetterforsyning til Bodø flystasjon, og til å starte arbeidet med ny reguleringsplan for Evenes flystasjon.
 • I tillegg videreføres prosjekt for sikringstiltak på Reitan. Videre planlegges det å igangsette prosjekter med en utbetaling i 2018 på om lag 250 millioner kroner i Nordland i 2018.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen for etableringen på Evenes flystasjon med 58 millioner kroner i 2018. Dette kommer i tillegg til 146 millioner kroner som allerede er avsatt til utvikling av eiendom, bygg og anlegg på Evenes i 2018. Tiltakene i 2018 innebærer i hovedsak å etablere en prosjektorganisasjon, oppgradere eksisterende infrastruktur i bakken og etablere fysisk sikring og beskyttelse av Evenes flystasjon. Det planlegges å sette i gang et prosjekt for utvidelse av kontorkapasitet og tilpasninger av Kystvaktens operasjonssentral på Sortland.
 • Melbu/Haugtuva skytefelt er lagt ned. Miljøsaneringen som var planlagt utført i 2017, er flyttet til 2018 på grunn av krav om ytterligere informasjon og oppdatering av tiltaksplan. Det er planlagt å bruke 14 millioner kroner på tiltaket i 2018.
 • Skarsteindalen skytefelt er lagt ned og planlegges miljøsanert i 2018. Det er planlagt å bruk 15 millioner kroner på tiltaket i 2018.

Vei

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Nordland innebærer dette:

 • E6 Helgeland sør, Trøndelag grense - Korgen, Vefsn og Grane kommuner
  For E6 Helgeland sør, på strekningen Trøndelag grense -Korgen foreslår regjeringen 1 044 millioner kroner, fordelt på 890 millioner kroner statlige i statlige midler og 154 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.  

  I kontrakten er det en opsjon på å avbestille arbeidene på delstrekningene Krokstrand sentrum og Krokstrand-Bolna, innen utgangen av september 2017. Ved behandlingen av Nasjonal transportplan 2018-2029 ba Stortinget om at regjeringen sikrer en helhetlig og sammenhengende gjennomføring av alle delstrekningene. Rana kommune og Nordland fylkeskommune har gått inn for endringer i bompengeopplegget som sikrer dette. Samferdselsdepartementet har derfor ikke tatt i bruk opsjonene, og vil komme tilbake til Stortinget etter nærmere avklaringer.

  Det legges opp til å bygge ut til sammen om lag 80 km vei. På strekningen vil den samme entreprenøren stå for utbygging, drift og vedlikehold i en periode på inntil 15 år, etter den såkalte veiutviklingskontrakten. Dette er et tilsvarende opplegg som for E6 Helgeland nord.

  Av forutsatte midler foreslår regjeringen at 44 millioner kroner stilles til disposisjon av bompengeselskapet til veiutviklingskontrakten. Veien forventes åpnet for trafikk i 2021.

  I tillegg inngår delstrekningen Kappskarmo-Brattåsen-Lien, hvor det vil bli benyttet tradisjonelle konkurranseformer. Av foreslåtte midler i 2018 forutsette regjeringen at 110 millioner kroner stilles til disposisjon av bompengeselskapet til Kappskarmo-Brattåsen-Lien. Det legges opp til anleggsstart sommeren 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2022.
 • E6 Helgeland nord, Hemnes og Rana kommuner
  For prosjektet E6 Helgeland nord er foreslår regjeringen 477 millioner kroner i 2018. Av dette er 445 millioner kroner statlige midler, mens 32 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

  Arbeidene på utviklingskontrakten startet i september 2015. En strekning på til sammen 11,6 km ble åpnet for trafikk i juli 2017. Resten av veien forventes åpnet for trafikk i løpet av høsten 2019.
 • Rv 77 Tjernfjellet, Saltdal kommune
  Regjeringen foreslått 145 millioner kroner i statlige midler til rv 77 Tjernfjellet i Saltdal kommune. Midlene finansieres ved kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene. Prosjektet omfatter blant annet bygging av en om lag 3,4 km lang tunnel gjennom Tjernfjellet. Arbeidet startet i februar 2016 og forventes åpnet for trafikk høsten 2019.
 • Rv 80 Hunstadmoen-Thallekrysset, Bodø kommune
  Regjeringen  foreslår 435 millioner kroner til prosjektet rv 80 Hunstadmoen-Thallekrysset i Bodø. Av dette er 175 millioner kroner statlige midler, mens 260 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet inngår i Bypakke Bodø. Samlet lengde for prosjektet er 5,4 km, inkludert en 2,8 km lang toløps tunnel mellom Hunstadmoen og Bodøelv. Anleggsarbeidene startet i januar 2015, og forventes åpnet for trafikk sommeren 2019.
 • E6 Hålogalandsbrua, Narvik kommune
  Regjeringen foreslår 180 millioner kroner til E6 Hålogalandsbrua. Av dette er 102 millioner kroner statlige midler, mens det forutsettes at 78 millioner stilles til disposisjon av bompengeselskapet. Hålogalandsbrua forventes åpnet for trafikk i juli 2018. Broen vil korte inn E6 med 18 km og redusere kjøretiden mellom Narvik og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, med 15-20 minutter.
 • Tiltak på tunneler på E6
  Regjeringen vil sette av midler til å videreføre utbedringsarbeider i flere tunneler på E6:
  - Finneidfjord (Hemnes kommune)
  - Nesset (Hemnes kommune)
  - Illhølia (Rana kommune)
  - Saksenvik (Saltdal kommune)
  - Kvænfloget (Fauske kommune)
  - Tømmernes (Hamarøy kommune)
  - Forså (Ballangen kommune)
  - Fagernes (Narvik kommune)

Jernbane 

 • Ofotbanen – Narvik omformerstasjon og tiltak på Narvik stasjon, Narvik kommune
  Regjeringen vil sette av i alt 233 millioner kroner til planlegging av kapasitetsøkende tiltak, og til arbeid med stasjoner og knutepunkter i 2018. Dette omfatter blant annet planlegging av ny omformerstasjon i Narvik, som skal erstatte den eksisterende omformerstasjonen på Rombak. Det planlegges å legge til rette for 750 meter lange godstog, samt å skille malmtrafikken til Luossavaarra-Kiirunavaara AB (LKAB)/Malmtrafikk AS (MTAS) og godstrafikken til Narvikterminalen. Det har pågått forhandlinger med LKAB om anleggsbidrag siden høsten 2016.
 • Ofotbanen – Djupvik kryssingsspor og strakstiltak på Narvik stasjon, Narvik kommune
  Regjeringen foreslår 55 millioner kroner til sluttarbeider og -oppgjør på Djupvik kryssingsspor og strakstiltak på Narvik stasjon. Strakstiltakene på stasjonen er nødvendig for å tilpasse infrastrukturen til det svenske selskapet LKABs nye sikringsanlegg, sporveksler, signaler og driftsveger.
 • Nordlandsbanen - Fauske godsterminal, Fauske kommune
  Regjeringen vil sette av et mindre beløp til ferdigstilling av Fauske godsterminal på Nordlandsbanen, med en forventet sluttkostnad for prosjektet på 21 millioner kroner.
 • Vedlikehold og fornying av eksisterende jernbanenett
  For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge nær 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS. Midlene til vedlikehold er ikke geografisk fordelt eller spesifisert på annen måte i budsjettforslaget. Bane NOR vurderer løpende prioriteringen av vedlikehold i Nordland med utgangspunkt i målene for driftsstabilitet, infrastrukturens tilstand, togtrafikken, samt kortsiktige og langsiktige behov. 

Luftfart

 • Kjøp av innenlandske flyruter
  Regjeringen foreslår å bevilge 725,7 millioner kroner til kjøp av innenlandske flyruter i 2018. Samferdselsdepartementet inngikk i 2016 nye kontrakter for ruteflyging på følgende ruter i Nordland for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022:
  - Andøya – Bodø v.v., Andøya – Tromsø v.v.
  - Harstad/Narvik – Tromsø v.v.
  - Svolvær – Bodø v.v.
  - Leknes – Bodø v.v.
  - Røst – Bodø v.v.
  - Brønnøysund – Bodø v.v. og Brønnøysund – Trondheim v.v.
  - Sandnessjøen – Bodø v.v. og Sandnessjøen – Trondheim v.v.
  - Mo i Rana – Bodø v.v. og Mo i Rana – Trondheim v.v.
  - Mosjøen – Bodø v.v. og Mosjøen – Trondheim v.v.

  På den regionale helikopterruten Værøy – Bodø v.v. er det inngått en kontrakt som gjelder for perioden 1. august 2014 – 31. juli 2019. I 2018 vil det bli lyst ut ny konkurranse om drift av helikopterruten med oppstart 1. august 2019.
 • Luftfartstilsynet, Bodø kommune
  Regjeringen foreslår å bevilge 222,3 millioner kroner til Luftfartstilsynet i 2018. I forslaget inngår midler til nye oppgaver innen security, IKT-sikkerhet og ubemannede luftfartøy (droner).  

Kyst

 • Farleder
  Regjeringen foreslår å bevilge i alt 243,6 millioner kroner til å gjennomføre farledsutbedringer. Tiltakene skal bidra til at farleder får dybde, bredde og navigasjonsinfrastruktur som gir god sikkerhet og framkommelighet. 
 • Innseilingen Bodø (Bodø kommune) – startet i 2015, sluttføring i 2018
 • Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg
  Regjeringen foreslår å bevilge 31,1 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. I tillegg kommer tidligere inndratte/ikke brukte midler på posten, slik at det kan fordeles 39,650 millioner kroner på posten.  Av dette er det foreslått 7,229 millioner kroner til havner i Nordland: 
  - Nordmæla fiskerihavn – flytebrygge (Andenes kommune, Nordland): 0,5 millioner kroner
  - Vågen fiskerihavn – liggekai fiskeri (Alstadhaug kommune, Nordland): 1,878 millioner kroner
  - Fredvang fiskerihavn – kai og mudring (Flakstad kommune, Nordland): 3,275 millioner kroner
  - Hennes fiskerihavn – flytebrygge (Hadsel kommune, Nordland): 76 000 kroner
  - Svolvær fiskerihavn – flytebrygge (Vågan kommune, Nordland): 1,5 millioner kroner
 • Kystruten Bergen-Kirkenes
  Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. Regjeringen foreslår å bevilge 700,8 millioner kroner til drift av kystruten i 2018. I forbindelse med utlysning av konkurranse om nytt kjøp av tjenester når gjeldende avtale med Hurtigruten AS går ut, er det lagt opp til å videreføre tjenesten med daglige, helårlige og gjennomgående seilinger. 

Elektronisk kommunikasjon 

 • Tilskudd til bredbåndsutbygging
  Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjektene.
 • Tilskudd til telesikkerhet og beredskap
  Regjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og -beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere for folk flest, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner i alle sektorer. En andel av midlene vil gå til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets program for forsterket ekom, som sørger for forsterket elektronisk kommunikasjon i utsatte kommuner.

Post 

 • Lørdagsomdeling av aviser
  Regjeringen foreslår 96,7 millioner kroner til lørdagsomdeling av aviser i distriktsområder uten avisbudnett.
 • Statlig kjøp av post- og banktjenester
  Regjeringen foreslår 165 millioner kroner til statlig kjøp som skal sikre postomdeling til de mest kostnadskrevende husstandene i distriktsområder, grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis framsending av blindeskriftsendinger.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2017 til 2018 er anslått til 2,5 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2017. Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget for 2017 med 4 milliarder kroner fra revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2018 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2017. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene. Veksten vises i nominelle tall.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2017 og 2018 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2016. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2017. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2017 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2018 anslått til -0,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2018 på 2,6 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2017–2018), Grønt hefte for 2018 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Nordland

Vekst i frie inntekter fra 2017 til 2018

Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,6 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2017. Kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,1 prosent.

I Nordland har 13 av 44 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Steigen kommune med 6,4 prosent, mens Røst kommune har lavest vekst med -1,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2017.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Nordland i 2016 utgiftskorrigerte frie inntekter over landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene.

I Nordland hadde 34 av 44 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene imellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Kommunene i Nordland hadde i 2016 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 3,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 4,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Nordland hadde i gjennomsnitt 73 361 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2016. Landsgjennomsnittet var 63 977 kroner per innbygger.

Nordland fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2017 til 2018

Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 1,9 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2017. Nordland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 1,1 prosent (fra anslag på regnskap for 2017) i 2018.

Finansielle indikatorer

Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 4 prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene samlet.

Nordland fylkeskommune hadde i 2016 et netto driftsresultat på 3,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet uten Oslo var 5,0 prosent.

Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 11 153 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet uten Oslo lå på 11 392 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2016

Netto

lånegjeld

2016

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2016

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2018

(1000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2017 - 2018

Nominelle

kroner

(1000 kr)

Prosent
123456
1804 Bodø2,871 1561012 673 12864 7272,5
1805 Narvik1,867 643981 013 66419 3341,9
1811 Bindal5,541 473106109 5997870,7
1812 Sømna1,478 662103141 8422 6151,9
1813 Brønnøy5,085 472100471 9029 0782,0
1815 Vega1,3129 99810891 3423 6344,1
1816 Vevelstad2,366 02311851 6762 0674,2
1818 Herøy4,7120 346105120 2381 9551,7
1820 Alstahaug-0,5127 23398421 60017 0314,2
1822 Leirfjord4,553 482103152 2223 6562,5
1824 Vefsn5,883 23999751 92312 2811,7
1825 Grane3,146 052108108 3621 2901,2
1826 Hattfjelldal8,638 888105106 0951 1261,1
1827 Dønna5,696 999109107 1181 2451,2
1828 Nesna2,479 491106127 1523 7253,0
1832 Hemnes0,9102 380100286 7377 4712,7
1833 Rana6,358 891991 390 54424 5701,8
1834 Lurøy10,347 219108183 0951 9641,1
1835 Træna6,9134 17613546 921-273-0,6
1836 Rødøy6,5116 650114110 9853030,3
1837 Meløy2,255 182100403 6506 7701,7
1838 Gildeskål4,295 619104147 7821 1970,8
1839 Beiarn6,375 11311083 4613 1583,9
1840 Saltdal3,160 47598286 4669 3863,4
1841 Fauske2,391 77498529 95810 1412,0
1845 Sørfold1,278 193107139 2531 6971,2
1848 Steigen-1,0105 254105177 12910 6026,4
1849 Hamarøy-4,267 464107136 6572 2631,7
1850 Tysfjord-4,069 045105143 5864 0912,9
1851 Lødingen-0,558 182106148 0881 2100,8
1852 Tjeldsund1,579 03011496 9991 3011,4
1853 Evenes7,347 175108106 6643 1983,1
1854 Ballangen4,265 080103169 9636 0913,7
1856 Røst2,7102 44513149 030-723-1,5
1857 Værøy3,861 30811564 7161 2542,0
1859 Flakstad7,352 49210899 3514 0764,3
1860 Vestvågøy3,844 503100641 14316 6182,7
1865 Vågan5,880 35899527 8846 2361,2
1866 Hadsel3,081 47999460 0159 4292,1
1867 Bø1,985 694105180 4771 9121,1
1868 Øksnes-0,264 65799269 4786 4272,4
1870 Sortland2,175 43299579 3477 4501,3
1871 Andøy3,750 710101295 4994 2611,5
1874 Moskenes1,4125 66711378 1451 5412,0
Fordeles gjennom året   45 050
Nordland3,373 36110114 325 937295 7232,1
Nordland fylkeskommune3,111 1531234 916 10152 3141,1

Kommentarer til denne saken