– Det finnes noen prøveprosjekter allerede, men vi trenger flere. Kommune-Norge har behov for mer kunnskap. Målet må være å bidra til flere tilskuddsordninger over statsbudsjettet, sier Senterpartiets helsepolitiske talskvinne til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Forskerteam

I kjølvannet av at partiet i fjor fikk støtte av stortingsflertallet for sitt forslag om lovfestet rett til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens, støtter nå Toppe en fersk rapport som ber kommunene tenke nytt om eldreomsorg.

Et forskerteam har, på oppdrag fra Sintef Byggforsk, drøftet ulike modeller for bo- og tjenestetilbud for demente.

Det foreslås å samlokalisere ulike boligtilbud, opprette flere dagtilbud for dem som ikke bor i institusjon, gjør det mer attraktivt for pårørende og fokusere på områdekvaliteter og tilgang til uteområder.

Tenker nytt

– Jeg er veldig enig i denne nytenkingen, men det er en lang vei å gå. Politisk tyngde og oppmerksomhet er en forutsetning for å styre utviklingen i rapportens retning, sier hun.

Eldreomsorgen har gått i motsatt retning av HVPU-reformen for psykisk utviklingshemmede, ifølge Toppe.

Demente er den mest sårbare gruppen på en institusjon.

Kjersti Toppe, helsepolitiker i Sp

 

– Hensikten med HVPU-reformen var å bevege seg vekk fra institusjonene og over til et mer selvstendig liv. Vi har ikke vært like bevisste med å gi de eldre en bedre hverdag.

Nederlandsk modell

En landsby for demente blir framhevet som et av de nytenkende tiltakene i den ferske Sintef-rapporten. Hogeweyk i Nederland er bygd som en landsby med 23 bokollektiv på seks-syv personer.

Økernhjemmet, et av flere prøveprosjekter i Oslo kommune, er inspirert av den nederlandske modellen.

– Dagens regelverk kan begrense nytenking i kommunene. Den største utfordringen er etater med ansvar for hver sin bås. Nytenkning krever at alle - arbeidstilsyn, mattilsyn eller husbanken - jobber for helheten sammen med kommunene, sier seniorforsker og medforfatter av rapporten, Karin Høyland, til ANB. (ANB)

Fakta om demens

  • Det er stor usikkerhet om hvor mange som er rammet av demens i Norge, men det sikreste anslaget var på rundt 70.000 mennesker, ifølge beregninger fra Folkehelseinstituttet. Rundt 23.000 av dem er hjemmeboende med behov for dagaktivitetstilbud.
  • Sykdomskategorien demens omfatter en rekke hjernesykdommer som fører til redusert hukommelse, tap av intellektulle evner, endret atferd og tap av evne til å fungere i det daglige. Alzheimers sykdom er den vanligste formen.