Offentliggjør høringsuttalelsen: Ett sykehus på strekket Mosjøen - Sandnessjøen og to DMS

FELLES UTTALELSE: Sist torsdag var disse 12 ordførerne samlet i Sandnessjøen. Nå har de offentliggjort den felles høringsuttalelsen. Fra venstre Bjørn Ivar Lamo, ordfører i Grane, Jann-Arne Løvdahl, ordfører i Vefsn, Arnt Frode Jensen, ordfører i Herøy, Johnny Hanssen, ordfører i Brønnøy, Hilde Sprækenhus, varaordfører i Vega, Kari-Anne Andreassen, ordfører i Vevelstad, Ivan Haugland, ordfører i Leirfjord, Andrine Solli Oppegaard, ordfører i Sømna, Per Pedersen, ordfører i Træna og Harald Lie, ordfører i Hattfjelldal.

FELLES UTTALELSE: Sist torsdag var disse 12 ordførerne samlet i Sandnessjøen. Nå har de offentliggjort den felles høringsuttalelsen. Fra venstre Bjørn Ivar Lamo, ordfører i Grane, Jann-Arne Løvdahl, ordfører i Vefsn, Arnt Frode Jensen, ordfører i Herøy, Johnny Hanssen, ordfører i Brønnøy, Hilde Sprækenhus, varaordfører i Vega, Kari-Anne Andreassen, ordfører i Vevelstad, Ivan Haugland, ordfører i Leirfjord, Andrine Solli Oppegaard, ordfører i Sømna, Per Pedersen, ordfører i Træna og Harald Lie, ordfører i Hattfjelldal. Foto:

Av
DEL

Helgelandssykehuset 2025Det nye store sykehuset på Helgeland bør plasseres på strekninga Mosjøen-Sandnessjøen. Det har nå 12 ordførere på Helgeland blitt enige om i en felles høringsuttalelse som ble offentliggjort nå i dag.

Høringsuttalelsen sier imidlertid ingenting om hvor på denne aksen dette store akuttsykehuset skal ligge – annet enn at det altså må plasseres et sted langs dette strekket.

De 12 kommunene legger dermed død alle tanker om en tosykehusmodell på Helgeland.

Hensynet til pasientene

Og det de vektlegger aller mest i høringsuttalelsen, er hensynet til pasientene når de anbefaler Mosjøen- Sandnessjøen.

«I våre vurderinger har vi lagt hovedvekt på hva som er til beste for pasientene. Vi tar til orde for en sykehusstruktur som gir best mulig tilbud til flest mulig innbyggere på Helgeland».

De er også overbevist om at forslaget deres om ett akuttsykehus, er den eneste løsninga som kan gi tilstrekkelig pasientvolum og stoppe pasientlekkasjen til andre sykehus utenfor Helgeland. På den måten vil også sykehuset være sikret en bærekraftig økonomi og store nok muskler til å kunne opprettholde robuste fagmiljøer ved det framtidige sykehuset, slås det fast.

Angriper ressursgruppa

Den foreløpige rapporten til den eksterne ressursgruppa, får hard medfart i høringsnotatet. Der står det svart på hvitt at ordførerne er sterkt kritisk til ressursgruppas analyser og vurderinger når de anbefaler at sykehuset bør bygges på Mo. For det betyr bare at folk nord for Korgfjellet får optimale helsetjenester på bekostning av flertallet generelt på Helgeland og i særdeleshet for befolkninga på Sør-Helgeland.

«Det er påfallende at viktige forhold i Mo i Ranas disfavør ikke tillegges vekt, mens uvesentlige og dels uriktige forhold som tilsynelatende går i Mo i Ranas favør framheves», skriver de i høringsuttalelsen som egentlig er utarbeidet med hjelp fra de to velrenommerte konsulentselskapene, PricewaterhouseCoopers (PWC) og Oslo Economics.

Må stoppe lekkasjen

Hvis det nye sykehuset blir plassert på Mo, vil det dessuten føre til en uholdbar lang reisetid for mange. Det vil igjen bety stor pasientlekkasje både ut av fylket og til andre sykehus innen Helse Nord, slår høringsuttalelsen fast. Og dette viktige momentet har ressursgruppa ikke analysert eller lagt vekt på i sine anbefalinger – verken når det gjelder økonomi eller andre effekter av denne lekkasjen. Effekter som over tid vil slå tilbake på behandlingstilbudet for alle helgelendingene.

Den eneste måten å sette stoppe eller redusere pasientlekkasjen, er å plassere sykehuset slik at flest mulig når fram innen den gyldne timen. Og det kan man bare gjøre ved å legge sykehuset på strekket Mosjøen-Sandnessjøen, ifølge høringsuttalelsen.

Uakseptabel reisetid

Ressursgruppa for også skarp kritikk for at de har sett bort fra at 10 prosent av befolkning i regionen først vil få 3,5 til 4 timers reisetid til akuttsykehus selv ved hasteoppdrag hvis sykehuset plasseres på Mo. De 12 kommunene peker også på at regulariteten på helikoptrene inn til Mo per i dag er helt nede i 30 prosent i perioder, og at det er stor usikkerhet om regulariteten i det hele tatt kan styrkes i framtida. Dette betyr en helt uakseptabel reisetid og risiko for store deler av befolkninga på Helgeland.

Færre DMS-er

De 12 ordførerne er også enige om at det vil bli langt billigere å legge akuttsykehuset sør for Korgfjellet og nærmere bestemt langs strekket Mosjøen-Sandnessjøen. Det vil i realiteten bety at det bare vil bli behov for to distriktsmedisinske sentra og ikke tre som ressursgruppa foreslår – nemlig ett i Brønnøysund og ett på Mo. Dette vil gi en betydelig reduksjon i kostnadene til oppbygging og årlig drift av DMS-ene, slår de 12 ordførerne fast i høringsuttalelsen.

Fakta

3. januar bestemte 12 kommuner ved 12 ordførere sør for Korgfjellet seg for å jobbe fram en felles høringsuttalelse. I dag, 11. februar, og to møter seinere, er høringsuttalelsen en realitet. Nå skal den til politisk behandling i de respektive kommunestyrene før den kan overleveres Helgelandssykehuset innen høringsfristen som er 1. mars.

De 12 er Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad kommuner.

Artikkeltags