Fylkesrådet i Nordland svarer Avinor om flyplass i Rana: Ønsker videreutvikling av alle lufthavnene på Helgeland

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

(Rana Blad:) Nordland fylkeskommune er høringspart for Avinor når det gjelder selskapets nordområdestrategi. Nå foreligger fylkesrådets forslag til høringsuttalelse, og i denne poengterer de viktigheten med å få en avklaring på ny flyplass i Rana:

" Stortinget har besluttet at det skal bygges ny lufthavn i Rana. Det er viktig for utviklingen av nordområdene. Det er kun satt av 1,47 milliarder i andre periode til dette prosjektet. Stortinget har forutsatt at det skal stilles lokale bidrag for å realisere den nye flyplassen. Det er viktig at Avinor har en aktiv dialog i arbeidet med utviklingen av denne lufthavnen og at avklaringen kommer så raskt som mulig.

Det er positivt at Avinor som en del av strategien også vil styrke de øst- vestlige flyrutene på tvers av landene i nordområdene. Vi ønsker her at også ny flyplass på Helgeland inkluderes i mulighetene for nye øst- vestlige ruter (s 29). Det er etablert et sterkt interregionalt samarbeid langs E12-korridoren (TEN-T) fra Nordland til Finland, som omfatter en befolkning på 0,6 mill. innbyggerne og utgjør det største industribeltet nord i Norden.

Regionen har vedtatt en felles grenseløs transportstrategi med ny flyplass på Helgeland som en av de prioritere strategiske investeringene i korridoren og et felles mål om å etablere flyrute mellom de tre land. Fylkestinget i Nordland har i FT-sak 098/16 fattet vedtak om at; «Fylkestinget anbefaler bygging av ny lufthavn ved Mo i Rana (rullebane 2200 m) som erstatter eksisterende lufthavn (Røssvoll), uten øvrige strukturendringer.»

Stortinget har fulgt dette opp gjennom behandlingen av Nasjonal Transportplan. Det vises til Innst. 460 S (2016–2017) hvor det heter at; «Komiteen støtter at det skal bygges en ny og framtidsrettet flyplass på Hauan utenfor Mo i Rana på Helgeland. Den nye flyplassen er lokalt ønsket, og lokalpolitikere og næringslivet har jobbet målrettet for en realisering av denne.

I forbindelse med utbyggingen av Hauan understreker komiteen at lufthavnene i de resterende regionsentrene på Helgeland opprettholdes. Dette gjelder blant annet lufthavnen på Kjærstad i Mosjøen og Stokka i Sandnessjøen.» Det er viktig at Avinor merker seg dette og bidrar til videreutvikling av alle lufthavnene på Helgeland», står det i forslaget til høringssvar fra fylkesrådet.

Uttalelsen skal behandles i fylkestinget som avholdes i oktober.

Artikkeltags