Etter et ekstraordinært formannskapsmøte for Hattfjelldal kommune den 30. januar har kommunen og HaG Vekst sendt ut en felles pressemelding. I pressemeldingen redegjør de for at det ikke har lyktes partene å komme til enighet om muligheten for å gjennomføre en overdragelse av seksjon i Fjellfolkets Hus til HaG Vekst AS. Derfor har de den siste tiden begynt å vurdere alternative samarbeidsformer.

Etter møte mellom eierne i HaG Vekst 12.01.18 og formannskapsmøte i Hattfjelldal 30.01.18 har formannskapet i Hattfjelldal gjort følgende vedtak:

 «Formannskapet tar orienteringen til etterretning og ber rådmann så fort som mulig jobber videre med utredning av alternative løsninger der fisjon er et av alternativene.»

Les også: Får refs av ekspert for kommunalt hemmelighetskremmeri
Les også: «Har ikke skreket meg til å være styreleder»
Les også: Fjellfolkets hus tar opp nytt lån til tross for politisk uenighet
Les også: Flytter endelig inn i Fjellfolkets hus

Økonomisk uenighet

Som Helgelendingen skrev i forrige uke har Hattfjelldal kommune og HAG Vekst i lang tid vært uenig i hvor mye areal HaG Vekst skal leie, eller eie, i det nye Fjellfolkets hus som er 100 prosent eid av Hattfjelldal kommune. Etter mye krøll i fjor vinter og vår kom partene endelig fram til en ettårig leieavtale i Fjellfolkets Hus.

Etter det Helgelendingen får opplyst går den midlertidige avtalen mellom HaG Vekst og Hattfjelldal kommune/Fjellfolkets Hus ut 1. juni. Avtalen skal nå være oppsagt fra HaG Veksts side. Saken har dreid seg om hvor mye HaG Vekst skal betale for å ha tilhold i det nye praktbygget i kommunesenteret i Hattfjelldal.

Arealet øremerket HaG Vekst skal ha økt fra 550 til 690 kvadratmeter som følge av en ny mellometasje som ble bygget. Den automatiske konsekvensen, sett fra Hattfjelldal service- og næringsbyggs side, var at kostnadene dermed skulle øke tilsvarende. Dette har ikke HaG vekst vært enig i. Partene har heller ikke en felles forståelse om hvorvidt Hag Vekst bestilte den nye mellometasjen eller ikke. Leieprisen i bygget er 1. 500 kroner per kvadratmeter.

Kan gå ut av HaG Vekst

Siden Hattfjelldal kommune og HaG Vekst ikke blir enige om vilkårene for en overtakelse av seksjonen Hag Vekst benytter i Fjellfolkets hus ser det ut til at partene kan ende på en løsning der Hattfjelldal kommune ivaretar tilretteleggingsoppgavene selv.

En slik løsning vil bety at Hattfjelldal kommune går ut av HaG Vekst for å fristille nødvendige midler for å kunne opprettholde tilbudet til brukerne i Hattfjelldal, står det i pressemeldingen.

Endelig beslutning forutsetter endelige vedtak i Hattfjelldal kommunestyre og generalforsamling i HaG Vekst AS. Partene skal bruke tiden framover til å forberede detaljene i hvordan overgangen skal gjennomføres.

Dette er den fullstendige pressemeldingen fra Hattfjelldal kommune:

Hattfjelldal kommune og Hag Vekst AS har igjennom det siste året hatt en vedvarende og god dialog om muligheten for å gjennomføre en overdragelse av seksjon i Fjellfolkets Hus til HaG Vekst AS.

Det har ikke lyktes så langt å komme til enighet om en modell som er tilstrekkelig god og forutsigbar for begge parter, og man har den siste tiden begynt å vurdere alternative samarbeidsformer.

Saken ble derfor den 12. januar 2018 løftet opp til eiernivå for å søke aksept hos eierne for et nytt spor i samarbeidet. For Hattfjelldal kommune ble det deretter gjennomført et ekstraordinært formannskapsmøte 30. januar 2018.

Etter møte mellom eierne i HaG Vekst 12.01.18 og formannskapsmøte i Hattfjelldal 30.10.18 har formannskapet i Hattfjelldal gjort følgende vedtak:

 «Formannskapet tar orienteringen til etterretning og ber rådmann så fort som mulig jobber videre med utredning av alternative løsninger der fisjon er et av alternativene. Ordfører utarbeider pressemelding i samarbeid med styreleder i HaG Vekst.»

Formannskapet hadde orientering fra HaG Vekst AS og HSN AS før vedtak ble fattet etter drøftinger.

Bakgrunnen for dette er at en ikke har klart å komme til enighet om vilkårene for en overtakelse av seksjonen Hag Vekst benytter i Fjellfolkets hus, som eies av Hattfjelldal Service og Næringsbygg AS.

Det framstår som at partene er enige om at det beste for våre brukere er at man ser nærmere på en løsning hvor Hattfjelldal kommune ivaretar tilretteleggingsoppgavene selv.

Hvis en slik løsning blir resultatet, betyr det at Hattfjelldal kommune fisjoneres ut av HaG Vekst, for å fristille nødvendige midler for å kunne opprettholde det gode tilbudet til brukerne i Hattfjelldal.

Både ordfører Harald Lie og Daglig leder i HaG Vekst AS Åge Bernt Stabbforsmo uttrykker tilfredshet over at eierne nå har gitt uttrykk for at vi søker en endelig løsning på uenighetene som har vært mellom partene og at fokus framover for begge kan være den brukergruppen som skal nyte godt av dette tjenestetilbudet.

Eierne er enige om at løsning må ha brukerne i fokus i den videre prosess. Målsettingen framover er at en eventuell overgang til nye drivere skal skje med minst mulig påvirkning for de involverte.

Endelig beslutning forutsetter endelige vedtak i Hattfjelldal kommunestyre og generalforsamling i HaG Vekst AS. Tiden framover vil følgelig gå til å forberede detaljene i hvordan overgangen skal gjennomføres.

Øvrige opplysninger:

HaG Vekst AS eies av: Hattfjelldal kommune 26 % Grane kommune 26 % Statskog 26 % Norgesvinduet Svenningdal AS 22 %

Hattfjelldal Service og Næringsbygg AS eies 100 % av: Hattfjelldal kommune