En investering på vel 600 millioner kroner vil gjøre Nordlandsbanen langt mer miljøvennlig enn i dag.

Det er konklusjonen til Norsk Gassforum (NGF) som i en omfattende rapport har redegjort for hvordan Nordlandsbanen kan drives med biogass i stedet for diesel.

Nordlandsbanen på biodiesel vil ifølge Norsk Gassforum kreve en investering på 606 millioner kroner, mens det vil koste minst åtte milliarder kroner å elektrifisere banestrekninga fra Trondheim til Bodø.  

– Et svært positivt innspill som peker i rett retning, sier Svein Eggesvik, fylkesråd for samferdsel i Nordland fylkeskommune.

 

Fornybarsamfunnet

Nordlandsbanen er Norges lengste togstrekning som fortsatt kjøres på fossil diesel. NGF mener en elektrifisering av banen vil være svært dyrt og tidkrevende. De har derfor pekt på biogass som et tiltak med lavere kostnad og raskt klimaeffekt.

– I møte med Nordland fylkeskommune har Jernbanedirektoratet gjort det klart at de ikke ser for seg at Nordlandsbanen elektrifiseres. Da må vi se på andre løsninger, og gjerne kombinasjonsløsninger, som kan få ned utslippene, sier Eggesvik. Han legger til at vi står midt i et teknologiskifte og betegner det som svært viktig å velge rett for framtida.

Norsk Gassforum gjennomførte i 2015 en forstudie for å finne ut om gass er et aktuelt drivstoff for jernbane i Norge. Rapporten konkluderte med at en omlegging av jernbanedrift til biogass vil være et sterkt bidrag til fornybarsamfunnet og anbefalte videre oppfølging av studien.

I pressemeldingen fra Norsk Gassforum heter det at det er få tekniske eller miljømessige barrierer i veien for at Nordlandsbanen i framtida kan drives med lokalt produsert biogass med utgangspunkt i organisk avfall, kloakk og husdyrgjødsel.

Reduserte utslipp 

Studien viser at bærekraftig biogass vil være tilgjengelig til konkurransedyktige priser. Den viser også at en overgangen fra diesel til biogass vil innebære en reduksjon av CO₂-utslippene på banestrekninga med hele 77 prosent, eller nesten 30.000 tonn årlig. NOX-utslippene vil ifølge NGF bli redusert med 85 prosent årlig dersom man bytter ut diesel med biogass.

Norsk Gassforum gjør også oppmerksom på at Skogn er Nord Europas største fabrikk for produksjon av flytende biogass. Byggetrinn 1. er på 125 GWh og byggetrinn 2. er på 250 GWh. Nordlandsbanen trenger 125 GWh biogass årlig.

Lokale avfall fra oppdrettsnæringen brukes til å lage flytende biometan, som kan drive Nordlandsbanen og drastisk redusere klimagassutslippene og helseskadelige utslipp fra togtrafikken, mener NGF.

Samfunnsøkonomisk vil en nordlandsbane på biogass bidra til en verdiskapning på 249 MNOK og 212 årsverk årlig, fra biogassproduksjon.

Framtidas drivstoff

– Dette viser at gass basert på avfall fra dyr og mennesker er framtidas drivstoff, sier Håkon Johansen, administrerende direktør i Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL). Han legger ikke skjul på at han har tro på biogass, også til togdrift, og at det nå gjelder å ha stayerevne og vilje for å få til slik gassproduksjon også på Helgeland.

– I løpet av mars skal vi ha klar en forstudie om et slikt anlegg på Helgeland. Deretter er gjenstår bare å lage en tidsplan framover, sier Johansen.

Les mer: - Vi er i siget. Biogass er framtidens drivstoff, og vi skal få til noe helgelandsk

Svein Eggesvik mener det er viktig at miljøaspektet tas med i kravspesifikasjonen når drift av Nordlandsbanen sendes ut på anbud. Den såkalte Trafikkpakke 2 Nord, som omfatter Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Raumabanen og Rørosbanen, utlyses våren 2018. Etter planen skal avtalen om drift av banestrekningene signeres i desember i år. Trafikkstart blir ett år senere, altså i desember 2019.