1. mars skriver Johan Luktvasslimo (signert lokallagsleder i SP-Vefsn) i Helgelendingen at han og hans partifeller ikke støtter den nye foreslåtte rusreformen fra regjeringen. Luktvasslimo tar nokså kraftig til orde for at denne reformen vil medføre økt rusbruk blant unge, og større vansker med å bekjempe kriminalitet. Han forfekter også at kommunene heller bør få mer penger istedenfor reformer.

Jeg som fagperson, og som tilhenger medlem i Venstre, kunne ikke vært mer uenig. Det har lenge vært kjent blant fagmiljøene innen rus at straff og kriminalisering av rusmisbruk ikke er gode forebyggingstiltak. Forskning nasjonalt og internasjonalt har vist at straff og kriminalisering forsterker utenforskap, stigmatisere av barn og unge som allerede føler seg utenfor, og det ikke bringer denne gruppen nærmere behandling og hjelp som mange trenger. Partiet Venstre har kjempet for denne reformen over mange år, og har høstet mye ros fra fagmiljøet for god ruspolitikk. Men verdier i samfunnet, religion og vår primitive tro på at orden og straff skal disiplinere våre borgere, er vanskelig å endre, og tar tid. Det var derfor med glede at regjeringen med Venstre i spissen i 2018 satte ned en utredning for en ny rusreform.

Hensikten med reformen er å tilby rusmisbrukere helsehjelp, ikke straff. I reformen er det et forslag om at brukere av rus, og da særlig barn og unge, rask og smidig skal loses inn i et kommunalt hjelpesystem, og at kommunen får en viktigere rolle i rushelsetjenesten. Det er et forslag der man vil gjøre tjenesten bedre, og man utnytter ressursene i psykisk helse og rus bedre. Dette er en reform som vil støtte under en utbygging av helsetjenesten i kommunen, og en reform som vil bedre kvaliteten mellom kommune og spesialisthelsetjenesten, gjennom at de som trenger psykologisk hjelp raskere vil bli identifisert.

Luktvasslimo tar feil i alle sine antagelser:

- Reformen vil vis den fungerer minske bruk av rusmidler blant barn og unge, og voksne.

- Reformen vil støtte under en mer human behandling av de med mer alvorlig rusmisbruk.

- Reformen vil skape tilførsel av mer midler og kompetanse til kommunene som vil gjøre kommunen mer styrket og mer effektiv i sin helsehjelp.

- Reformen vil lette arbeidet for politiet, og gjøre at de kan konsentrere seg mer om forebyggingsarbeid med barn og unge, og ta bakmenn og den organiserte kriminaliteten.

Reformen er viktig fordi den tar Norge og Vefsn kommune inn i et mer faglig opplyst og moderne syn på rus og psykisk helse. Den har bred støtte fra brukerorganisasjoner og fagmiljø. Vil man virkelig det beste for kommende generasjoner bør denne reformen støttes fullt ut, og ikke motarbeides slik vi ser hos senterpartiets lokalavdeling her i Vefsn.
Erlend Lorentzen, Psykologspesialist innen barne- og ungdomspsykologi og medlem i Venstre