Gå til sidens hovedinnhold

NVE gir grønt lys til vindkraftutbygging på Øyfjellet

Artikkelen er over 1 år gammel

I vår la Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og detaljplan for Øyfjellet vindkraft ut på høring. Nå er vedtaket klart.

Etter en en gjennomgang av høringsuttalelsene som har kommet inn, har NVE nå godkjent Øyfjellet Vindpark sin søknad om konsesjonsendringer, miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) og detaljplan for Øyfjellet vindkraftverk.

Godkjenningen av detaljplan og MTA er gitt på følgende vilkår til søkerne:

 • Dere skal orientere oss om når anleggsarbeidet starter og når anlegget blir satt i drift. Vi skal også orienteres ved viktige eller kritiske faser.
 • Dere er ansvarlig for at entreprenører gjøres kjent med MTA og detaljplan og dette vedtaket.
 • Dersom det avdekkes avvik som har medført, eller kan medføre betydelig skade på miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVE. Rapporteringen skal inneholde informasjon om hvilke tiltak som er, eller som vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelser og redusere mulige skader.
 • Dere skal bruke landskaps- og arkitektfaglig kompetanse ved planleggingen og byggingen av vindkraftverk, herunder detaljprosjektering av veier, kranoppstillingsplasser, tomter for bygg,massetak og øvrige arealinngrep. Kompetansen skal også benyttes ved utarbeidelse av etablerings- og istandsettingsplaner.
 • Dere skal differensiere arealbruks- og inngrepsgrensa slik at sårbare områder, med naturverdier og/eller kulturminner, ivaretas, herunder kulturminnelokalitet (Id 241074). Kart med differensiert arealbruks- og inngrepsgrense og detaljprosjekterte veier og øvrige inngrep skal forelegges NVE før anleggsarbeidene igangsettes.
 • Før arbeid med eventuelle massetak og sidetak igangsettes skal dere utarbeide en plan for etablering og istandsetting. Planen skal forelegges grunneiere og kommunen, og godkjennes av NVE før arbeidet med massetak starter.
 • Dere skal sendes inn detaljerte tegninger som viser disponeringen av arealene på de ulike tomtene for service/transformatorbyggene. Dette omfatter også en beskrivelse av byggenes utforming, herunder arkitektur, materialvalg og fargevalg. De detaljerte tegningene og beskrivelsen skal forelegges NVE før arbeidet med tomtene igangsettes.
 • Dere skal forelegge NVE detaljerte tegninger og planer av kranoppstillingsplassene før arbeidet med den enkelte oppstillingsplass igangsettes.
 • Det skal utarbeides en plan for istandsetting av kranoppstillingsplassene, riggområde, område for mellomlagring og møteplasser. Planen skal blant annet beskrive behovet for areal i forbindelse med drift og vedlikehold av anlegget. Planen skal godkjennes av NVE føranleggsarbeidene avsluttes.
 • Detaljprosjektering av veilinjen inkludert møteplasser og snuplasser skal oversendes NVE for godkjenning før arbeidene med møteplasser og snuplasser starter. Kart i målestokk 1:1000 eller 1:5000, hvor fyllinger og skjæringer skal fremgå av kartene, skal inkluderes.
 • Adkomst til vinterbeitene i nordvest (vinterbeitesone 5) skal sikres i form av tilrettelegging forflytting gjennom planområdet. Plan for tilrettelegging for flytting gjennom planområdet skal oversendes NVE. Konsesjonær skal legge til rette for at det inngås avtale med Jillen-Njaarkereinbeitedistrikt om plan for tilrettelegging for flytting gjennom planområdet i anleggs- ogdriftsfasen. Dersom det ikke oppnås enighet mellom reinbeitedistriktet og konsesjonær skal saken sendes NVE til godkjenning innen 10.03.2020.
 • Anleggsvirksomhet, som berører flytting av rein, skal stanses under flyttingen.
 • Etter ett års drift av Øyfjellet vindkraftverk skal dere vurdere behovet for radarstyrt lysvarslingsanlegg. Vurderingen skal oversendes NVE.
 • Dere skal sende inn oppdaterte støyberegninger når turbintype er valgt.
 • Vurderingene av virkningene adkomstveien vil ha for grottelokaliteten skal utføres av geolog og oversendes NVE. Hvis påvirkningen vurderes til å bli stor, kan NVE stille vilkår om endret trasé.

NVE understreker at planene ikke skal fravikes uten deres godkjennelse. Planene gjelder for bygging, drift og vedlikehold av anlegget. NVE kan stille krav om ytterligere detaljering og dokumentasjon for hele eller deler av anlegget ved senere tidspunkt.

Les også

Vindkraft på vent, selv etter at høringsfristen har gått ut: - Vi vet ikke når vi kan vedta noe

Les også

Eolus vind går i gang for egen regning og risiko: – Vi er optimister

Kommentarer til denne saken