Nordland Senterparti mener at dagens strømsituasjon med høye strømpriser for folk og næringsliv i Norge ikke er i tråd med Hurdalsplattformens mål for Fornybar kraft til folk og industri. Dagens situasjon er heller ikke i tråd med formålet i energiloven som skulle sikre at folk og næringsliv i Norge skulle ha nytte av fornybar, rimelig og sikker strømforsyning. Noe utveksling av strøm med naboland skulle sikre stabil norsk pris, uten nettoeksport. Slik er det ikke nå!

Strømstøtteordningene som er opprettet etter at strømprisene løp løpsk er viktige, og hjelper på situasjonen for husholdningene. Tilrettelegging for å få opp bruken av fastprisavtaler er bra. Det er gjort flere gode, avbøtende tiltak fra regjeringspartiene i en vanskelig situasjon med høye energipriser og krig i Europa.

Likevel forventer Nordland Senterparti at regjeringen tar tilbake suveren nasjonal kontroll over krafta, fordi dagens strømsituasjon er uholdbar over tid. Det var forutseende å ikke godkjenne nye mellomlandsforbindelser, heller ikke hybridforbindelser, til utlandet i denne stortingsperioden. Det må nå likevel tas grep for å redusere eksporten av kraft ut av landet, og for å sikre en lavere innenlandspris på strøm som er frakoblet Europas høye energipriser.

Norge skal bidra når våre europeiske naboer mangler energi. Men det er å eksportere gass som er løsningen. Norge kan ikke å være en nettoeksportør av den viktige, regulerbare vannkrafta vår. Vi kan heller ikke bygge ned norsk natur i energisolidaritet med EU.

Tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft har i årtier vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn. Slik må det være også i framtida. Nå er situasjonen slik at eksempelvis Elkem Rana stopper produksjonen av ferrosilisium i en av to ovner fordi det er mer lukrativt å videreselge strømmen.

Landets vannkraftressurser tilhører og skal forvaltes til det beste for allmenheten. Slik må det også være i framtida.


Nordland Senterparti Siv Mossleth, stortingsrepresentant Trine Fagervik, fylkesleder Karl-Hans Rønning, gruppeleder fylkestinget