Statsforvalteren i Nordland er svært bekymret for dyrevelferden i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Årsaken er at flytting av dyrene til vinterbeite er problematisk på grunn at vindkraftverket i fjellene vest for Mosjøen har stengt flytteleia. Statsforvalteren ber Olje- og energidepartementet (OED) gripe inn. Det bør departementet gjøre umiddelbart.

På den ene siden framstår det som helt meningsløst at det ikke er mulig å få på plass en avtale mellom reindrifta og Eolus vind slik at reineierne får kompensert for ekstra kostnader nyttet til reinflyttinga fra Vefsn til kysten. På den andre siden vil vi advare mot at dyrene brukes som brekkstang for å få gjennomslag for egne krav.

Men i denne saken kan det være greit å ha med seg noen fakta. På alle reindriftskart er det avmerket flytteleier og trekkruter for rein gjennom det området som nå er bygd ut til vindkraft. Flytteleiene skal ha en særlig beskyttelse for inngrep som gjør disse ikke kan benyttes. Slik Helgelendingen har omtalt tidligere, er det inngått en avtale mellom vindkraftselskapet og reindrifta om ikke å benytte trekkleia gjennom vindkraftområdet i år. Uansett avtale er det slik at reindrift er en uforutsigbar næring som i svært stor grad påvirkes av vind og vær. Hele poenget er å utnytte beitelandet der beitelandet finnes. Det kan også være greit å ha med seg at det er Eolus vind, som med velsignelsefra norske myndigheter, har fått tilgang til området der det nå er reist over 70 vindturbiner. Og i denne saken er det vindkraftselskapet som er den sterke parten.

Når reindrifta som følge av utbygginga, påføres ekstra kostnader og ekstra arbeid på grunn av utbygginga, skulle vi tro det var logisk at de som har forårsaket ulempen også må bære kostnadene for å bøte på den. Men slik er det åpenbart ikke. Det er bakgrunnen for at Statsforvalteren i Nordland nå henvender seg til Olje- og energidepartementet og på en svært tydelig måte ber dem gripe inn for å hindre at dette utvikler seg til en situasjon som får konsekvenser for dyrene. Og vi forutsetter at Statsforvalteren har gode grunner for bekymringen de nå ber OED om å finne en løsning på.

Departementet bør umiddelbart sørge for at Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt får økonomiske garantier som dekker ekstrakostnadene de påføres ved reinflyttinga, enten det gjelder bruk av helikopter til sanking, vogntog og ferje til transport, eller ekstra kostnader for økt tidsbruk. Hensynet nå må ligge hos dyrene, og ikke hos partene. De skal uansett møtes i retten til våren for å få en avgjørelse om hvem som har rett til hva. Derfor bør departementet gripe inn nå og sikre at flyttinga av reinsdyrene kan gjennomføres raskest mulig.

Statsforvalteren svært bekymret: – Dyrevelferden blir dårligere for hver dag som går