I forbindelse med behandling av økonomiplan for 2015-2018 vedtok kommunestyret å utrede konsekvensene av en nedlegging av skolen.
Nå foreslår rådmannen å legge ned skolen fra 1.agust i år. Han går samtidig inn for at elevene i Husvika krets fra samme dato får sine undervisningstilbud ved Mosjøen skole og Kippermoen ungdomsskole.

Høring

Den foreslåtte skolenedleggingen går nå ut på høring i tråd med Utdanningsdirektoratets retningslinjer for behandling av saker om skolenedlegging og kretsgrenser. Husvika skole har i dag fire elever. Ifølge prognosene vil skolen han samme elevtall ut skoleåret 2017/-18. Året etter halveres elevtallet, mens prognosen viser at skolen kun vill ha en elev året etter, altså skoleåret 2019/-20.

Fire ansatte

I følge kommunens saksutredning er det i dag fire ansatte ved skolen. Det betegnes som vanskelig å rekruttere kvalifisert personale til skolen. I dag er det 2,2 årsverk til undervisning ved skolen og av dette dekkes 1,2 årsverk av ufaglært.
Dersom skolen skulle få kvalifisert personale, som ikke bor i området, er vedkommende prisgitt pendling til Mosjøen ettersom den tidligere lærerboligen er solgt.

Sparer 700.000

Det koster nesten 1,4 millioner kroner å drive Husvika skole inneværende år. Ved å legge ned skolen fra 1. august vil kommunen spare nesten 700.000 kroner allerede i år, ettersom overføring av elevene til Mosjøen skole og Kippermoen ungdomsskole ikke vil medføre økte utgifter for kommunen.
Nå går nedleggingsforslaget ut på høring. Frist for å uttale seg er satt til 1.mars.