Vefsn kommune har alltid hatt god orden i økonomien. Av ulike årsaker har kommunen nå kommet i en vanskelig økonomisk situasjon. Fremover må det spares 25 millioner kroner årlig. Det kan ikke være lett å være ansvarlig for kommunens økonomi. Mange hensyn skal balanseres, kanskje for mange.

Noen av sparetiltakene blir årlig møtt med protester. Ofte blir de annullert av politikerne for så å dukke opp igjen i rådmannens senere budsjetter. Dette er trøttende for både rådmann, politikere og innbyggerne. I år gjelder det særlig forslagene om skolenedleggelser. Mange andre forslag er som knapper og glansbilder å regne, men har som fellesnevner at bortfallet eller reduksjon av disse tjenestene gjør det mindre trivelig å bo i kommunen.

Det kommunale budsjettet i Vefsn er på 1.2 milliarder kroner. Personalkostnader er på mellom 70 – 80 prosent. Vefsn kommune er en av kommunene i landet med flest ansatte per tusen innbyggere.

I stedet for den årlige svekkelsen av tilbudene må den kommunale drift effektiviseres, og antall ansatte i kommunen må reduseres. En hel stilling kostnadsberegnes gjennomsnittlig til 650.000 kroner årlig. 40 årsverk vil utgjøre 26 millioner, som er det årlige beløpet kommunen må spare. Med en administrativ god drift kan kommunenes tilbud og drift bli mer forutsigbar.

Rådmannen har allerede foreslått nedleggelser av flere stillinger. Det kan være en begynnelse, men siden kan også antallet reduseres gjennom ansettelsesstopp som kontrollerende virkemiddel for reduksjon av stillinger. Mye av reduksjonen kan gjøres ved naturlig avgang og interne omplasseringer.

Nedleggelse av Mosjøen Skole kan rådmannen først som sist slutte å foreslå. Det er et signalbygg i Mosjøen. I sin tid en av de største barneskolene i landet. Nå er det første og til dels det andre byggetrinnet ferdig, påkostet over hundre millioner. Den ruger som et monument for god læring og den har de beste trafikale løsningene for elevene. Det må være en fredet skole!


For Vefsn Tverrpolitiske Parti

Knut Wulff Hansen