Gå til sidens hovedinnhold

Stans all hogst i vårskogen

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skogbruk er og har vært en viktig næring i Norge, men den kan drives mer eller mindre bærekraftig. Uansett hogstmetode er det etter Naturvernforbundets syn uakseptabelt å drive hogst i hekke og yngletia.

Den vanligste formen for hogst i Norge i dag er flatehogst – man hogger ned alle trærne i et område samtidig, ved hjelp av store maskiner. Da fjernes rett og slett hele livsgrunnlaget for artene som bodde i dette området. Alt av hekkende fugler i trær, busker og på bakken vil få ødelagt hekkinga. Maskinfører sitter det meste av arbeidsdagen inni et moderne kontor på grove hjul med klimaanlegg og satelittnavigasjon. Høge krav til effektivitet og lave krav til miljøhensyn gjør det vanskelig for de som jobber i slike maskiner å ta reelle hensyn til hekkende fugl. Naturvernforbundet mener derfor at særlig i et profesjonelt skogbruk burde det vært klare begrensninger på hogst i hekke- og yngleperioden på våren. Trolig går hundretusenvis tusenvis av reir, egg og nyfødte fugleunger hver vår med på grunn av hogst.

Dagens effektive skogsmaskiner går døgnet rundt og hele året i gjennom i norske skoger og utsetter flora og fauna for store påkjenninger. Foredlingsindustrien forventer kontinuerlige leveranser av ferskt trevirke. Grunneiere, Allskog og deres skogsentrepenører følger opp med hogst om våren når påkjenningen er ekstra stor i hekketiden for fugl og yngletiden for dyr. Allskog driver tømmeromsetning i Nordland og gjør som de fleste andre skogeierandellag i Norge ved å legge til rette for hogst også om våren.

Naturvernforbundet i Nordland kan ikke bedømme hvor troverdig det er at industrien må ha råvarer året rundt. Men for 10-20 år siden skjedde det knapt noe avvirkning i hekke- og yngletiden, og det er ingen holdepunkter for at industrien led av den grunn. Kanskje klarte man å planlegge bedre før, kanskje konkurransen var lettere, eller hadde skognæringen rett og slett en etisk holdning til å stå fast ved at hogst i naturens fødestue var uaktuelt? I dag sees skogen som kvantifiserbart råmateriale, ikke som liv med egenverdi.

I følge Norsk Ornitologisk Forening (2016) er 421 millioner fugler borte fra den europeiske faunaen på 30 år. Hver tredje fugleart i Norge er truet eller nær truet. Bortfall av gode plasser for næringssøk og hekking er fortsatt den primære årsaken til at fugler forsvinner. Flatehogst er omtalt i en rekke forskningsrapporter som en medvirkende årsak til nedgangen. Omtrent halvparten av artene på den norske rødlista lever i skog og har skogbruk som hovedtrussel. Den tradisjonelle hogstmetoden med plukkhogst og lukket hogst er ikke av interesse for industrien. Men for grunneier, naturmangfold og skogen sjøl er lukket hogst/plukkhogst det gunstigste.

Skogen beskytter også mot effektene av klimaendringer. Klimaendringene fører til mer nedbør, som gir flom, erosjon og skred. Skogen tar imot vannet, og fordeler det videre ut i naturen slik at flommer dempes. Trærnes røtter holder på jorda, og hindrer dermed erosjon og skred. Jord som suger til seg vann gjør at nedbøren renner langsommere og hindrer flomskader. Gammelskog og naturskog har også lengre og mer varierte røtter, som holder bedre på jorda enn plantasjeskog. I bratte områder blir det dermed ekstra viktig å ta vare på gammel skog. Ved hogst i april-juni blir ofte terrengskadene størst, spesielt her på Helgeland hvor det meste er både bratt og vått. Djupe hjulspor skader terrenget og kan føre til enorm utvasking og avrenning av jordsmonn med påfølgende forsuring av vassdrag og fjorder. Konsekvensene av dette vet man alt for lite om. Hogst på frossen mark og lettere utstyr er alltid å foretrekke.

Hensyn til spesielt truede arter (rødlistete) tas i noen grad av skogbruket, mens mindre truede fuglearter ellers er uten vern i hekketiden. Å forebygge at fuglearter havner på rødlisten, er ikke et tema for skogbruket.

Mange har den oppfatningen at fugler er veldig tilpasningsdyktige ved at de fleste flytter til skog i nærheten og påbegynner hekking på nytt. I virkeligheten er det annerledes; om hekking avbrytes tidlig i forløpet, kan foreldreparet gjøre et nytt forsøk. Avbrytes hekkingen sent med egg som er ruget på en stund eller det er unger i redet, gjør de ikke et nytt forsøk. Hogst vil alltid resultere i færre lagte egg og at flere fugleunger dør. På samme vis er dyreunger svært utsatt, spesielt de som befinner seg i hi og bol.

I naturmangfoldsloven §15 står det blant annet at ..ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås. Med Landbruks- og matdepartementet i spissen fortolker skognæringen lovverket til at hogst er tillatt i yngletid ved å vise til siste ledd i §15 om at Bestemmelsene (..) er ikke til hinder for lovlig ferdsel, landbruksvirksomhet eller annen virksomhet som skjer i samsvar med aktsomhetsplikten i § 6.

Hvor solid den juridiske fortolkningen er, skal ikke drøftes videre i dette innlegget. Naturvernforbundet i Nordland vil heller minne om at skogbruket står fritt til å sette egne begrensninger på virksomheten og i henhold til de miljøstandarder de vil etterleve. For det er paradoksalt at svært mange mennesker har en sterk iboende vilje om å ikke forstyrre fugle- og dyrelivet, og spesielt ikke om våren. Båndtvang for hund er begrunnet av dette hensynet, jakt er innstilt og i skjærgården er det ikke tillatt å gå i land der sjøfugl hekker. At Naturvernforbundet og mange med oss reagerer sterkt på at skog hogges om våren, er nettopp fordi det rokker ved denne selvskrevne respekten for naturen som selv økonomiske hensyn ikke kan trumfe. Vi mener det er noe grunnleggende feil med en lovgivning som straffer friluftsfolk hvis man forstyrrer viltet i hekketia samtidig som skogeier helt lovlig kan hugge ned et tre med fugleunger i.

Naturvernforbundet i Nordland oppfordrer alle som eier skog om å vente med hogst til hekke- og yngletiden er over. Det er til syvende og sist skogeier som er juridisk ansvarlig for alle tiltak på sin eiendom, selv om det er planlagt og utført av andelslag og innleid entreprenør. På sikt vil Naturvernforbundet bidra sammen med andre interesseorganisasjoner til å få et generelt hogstforbud fra april til juli for å skåne norsk skogsnatur og for fugle- og dyrelivet der.

Kommentarer til denne saken