Nedbygging av natur er den største trusselen mot artsmangfoldet på verdensbasis. Derfor er det oppløftende at verdenssamfunnet før jul samlet seg om en naturavtale for å stanse og reversere naturtapet innen 2030.

Et par dager før naturavtalen ble signert i Montreal, kunne fylkesrådet fortelle at de gir 700 000 kroner til Lofotrådets arbeid med naturregnskap. Det er gode nyheter for nordlandsnaturen.

Litt forenkla kan vi si at et naturregnskap forteller oss hva slags naturverdier kommunene sitter på. Bedre kunnskap om disse verdiene er selvfølgelig første skritt mot å ta vare på dem, og mot en mer bærekraftig utvikling over tid.

Som fylkesrådets nestleder Svein Øien Eggesvik uttalte i forbindelse med gaven:

– Et framtidig naturregnskap vil bidra til mer økosystembasert forvaltning, smart arealforvaltning, og bli et viktig redskap for å møte klimaendringene og jobbe med klimatilpasning.

Men hvordan bidrar fylkesrådet gjennom praktisk politikk til en slik forvaltning?

I fjor fremmet De Grønne på fylkestinget forslag om å utarbeide et arealregnskap for hele Nordland, slik Viken fylke har gjort før oss. Videre foreslo vi å utrede et langsiktig mål om arealnøytralitet som et bidrag til å stanse tapet av naturmangfold i Nordland. Også det har andre, blant annet Flakstad kommune, gjort før oss.

Begge deler ble stemt ned av posisjonspartiene Ap, Sp, SV og KrF.

Vi i De Grønne ønsker Lofotrådet og alle andre nordlandskommuner lykke til med arbeidet med naturregnskap. Det kan de nok trenge. For mens vi venter på et fylkesråd som ser naturens verdi for både mennesker og dyr, er det trolig kommunene som må ta på seg ledertrøya i dette arbeidet.

Håkon Møller

Gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på Nordland fylkesting