(Siste)

Utvalget vil slå sammen en rekke lensmannskontorer og redusere antall politidistrikter fra 27 til 6.

Utvalgsleder Arne Røksund overleverte onsdag utvalgets rapport til justisminister Grete Faremo (Ap).

Røksund startet sin presentasjon med å gå gjennom utfordringene i dagens politistruktur. Han sier blant annet at det i dag er for store variasjoner mellom de 27 politidistriktene.

For eksempel viser utvalget til at to politidistrikter ikke har noen ansatte som er dedikert til forebygging, til tross for at dette skal være en prioritert oppgave. Manglerud politistasjon i Oslo, som er fyrtårnet i dette arbeidet, har hele 18 årsverk til forebygging.

Også mellom operasjonssentralene er det store variasjoner. Utvalget mener flere av sentralene har for liten bemanning til å håndtere store hendelser.

– Dagens kriminalitetsbilde krever sterkere spesialisering. Få politidistrikter har dette i dag. Mange av dagens distrikter er avhengige av Kripos selv i rutinemessige saker, sier Røksund.

Utvalget mener dagens 27 politidistrikter ikke er store nok til å kunne ha gode fagmiljøer med blant annet åstedsgranskere, etterforskere, operatører på operasjonssentralene og forebyggere.

I tillegg mener utvalget at det bør være færre små tjenestesteder innen politiet. Utvalget foreslår å slå sammen 354 tjenestesteder til omtrent 210.

Dessuten foreslås det å overføre sivile oppgaver til andre instanser slik at politiet kan konsentrere seg om kjerneoppgavene som handler om å håndheve lov og orden.

Justisminister Grete Faremo sier at politianalyseutvalgets rapport viser at vi ikke får nok igjen for bevilgningene til politiet.

– Utvalget sier at det ikke er bevilgningene som setter begrensninger for politiet. Det er hvordan pengene brukes. Det er tankevekkende, sier justisministeren.

Hun gir ikke umiddelbart et svar på om det er riktig å redusere antall politidistrikter til seks og slå sammen lensmannskontorer.

– Hva gir oss et sterkt nærpoliti som skaper trygghet der folk bor? Utvalget mener vi skal redusere antall lensmannskontorer med 40 prosent. Det rokker kanskje ved oppfatningen mange av oss har om hva som skaper trygghet, sa justisministeren uten å si om hun vil følge utvalgets anbefaling på dette punktet.

Utvalget mener dagens 27 politidistrikter ikke er store nok til å kunne ha gode fagmiljøer med blant annet åstedsgranskere, etterforskere, operatører på operasjonssentralene og forebyggere.

I tillegg til at det foreslås å redusere antall distrikter, mener utvalget at det bør være færre små tjenestesteder innen politiet. Utvalget foreslår å slå sammen 354 tjenestesteder til omtrent 210.

Politiets Fellesforbund vil ikke umiddelbart si ja eller nei til forslaget om å slå sammen 27 politidistrikt til seks.

– Det er gode argumenter for å slå sammen distrikter og flytte oppgaver, samtidig ser vi som fagforening gode grunner til at man ikke bør gjøre dette, sier forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund etter at politianalyseutvalget har lagt fram sin rapport med anbefalinger til hvordan politiet bør organiseres i fremtiden.

Utvalget anbefaler også at sivile oppgaver fjernes fra politiet. Politiets Fellesforbund har vært opptatt av at politiet nettopp skal ha sivile oppgaver fordi de ikke ønsker at folk kun skal møte politiet når det er kritiske situasjoner.

– Men nå må vi uansett bruke tid på å vurdere forslagene og hvilke argumenter som skal veie tyngst, sier Bolstad.

Han understreker at de som fagforening er opptatt av å ta vare på sine medlemmer, og at det vil få store konsekvenser for medlemmene dersom distrikter blir slått sammen eller hvis sivile oppgaver overføres til andre instanser. Bolstad sier at han er opptatt av å ta vare på medlemmene i omstilling.

– Det pågår allerede store omstillinger i politiet. Politianalysen vil føre til enda mer omstilling og endring. Hvis for eksempel distrikt blir slått sammen, vil det få svært mye å si for våre ledermedlemmer, sier han.

Norges Politilederlag tror ikke det er riktig å overføre sivile oppgaver fra politiet til andre etater.

– Disse oppgavene gir politiet bred kontaktflate og bevarer vårt sivile preg. Etaten løser disse oppgavene både effektivt og tilfredsstillende. Få av dem vil sortere naturlig inn under andre statlige organer, sier Jonny Nauste, leder av YS-forbundet Norges Politilederlag.

Norges Politilederlag støtter forslaget om å redusere antall politidistrikter, men mener det virker dramatisk å slå sammen dagens 27 distrikter til seks.

Nauste mener det kan være vanskelig å se hvordan en så stor reduksjon kan la seg gjennomføre i praksis uten å opprette et nytt ledernivå. (ANB-NTB)

(ANB-NTB)