(Siste)

Andelen som dør av demenssykdommer i Norge er mer enn tredoblet på 14 år. Hyppigste dødsårsak er fremdeles hjerte- og karsykdommer

Folkehelseinstituttet (FHI) la onsdag ut oversikt over dødsårsaker i Norge som viser at andelen som dør av demenssykdommer har økt fra 2,2 prosent i 2000 til 7,6 prosent i 2014.

Økningen skyldes nedgang i andre dødsårsaker, særlig hjerte- og karsykdommer, samt at en større andel av befolkningen er blitt eldre.

Demens er en sykdomsgruppe som særlig rammer de eldste.

En fersk analyse fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) viser at forventet levealder stiger jevnt og trutt med tre-fire måneder hvert år. I Norge er den nå på 81,8 år.

I 2014 ble det registrert 40.344 dødsfall for personer bosatt i Norge, 839 færre enn for 2013. Vanligste dødsårsak i Norge er fremdeles hjerte- og karsykdommer, som er skyld i 29,6 prosent av dødsfallene i fjor. Dette til tross for at antall tilfeller er kraftig redusert, og at overlevelsesraten er gått opp.

Bedre behandling og røykeslutt får i OECD-rapporten æren for bedringene. Siden 1990 har hjerteinfarkt 70 prosent lavere dødelighet i Norge. For hjerneslag og -blødning er antallet tilfeller med dødelig utgang redusert med 64 prosent.

Her har Norge hatt størst reduksjon av alle nordiske land og er nå et av landene med lavest dødelighetsrate.

Kreft er nest hyppigste dødsårsak både i Norge og OECD-landene ellers. Ulike krefttyper er til sammen skyld i hvert fjerde liv som går tapt. De hyppigste kreftdødsårsakene er lungekreft, kreft i tykktarm og endetarm, samt prostatakreft.

I Norge har antall kreftdødsfall ligget stabilt på rundt 10.800 de siste årene.

Andelen som dør av kreft er nå på 27,4 prosent. Andelen har gått litt opp på grunn av nedgang i enkelte andre dødsårsaker.

Også for kreftpasienter er utsiktene til overlevelse blitt mye bedre siden 1990, med en nedgang i dødeligheten på 17 prosent. Mye skyldes tidlig diagnose og bedre behandlingstilbud.

OECD påpeker at mulighetene for ytterligere reduksjon av sykdomstilfeller og dødelighetsrate kan bli vanskelig med dagens økning i risikofaktorer som overvekt og diabetes. Røyking og høyt blodtrykk er hovedårsaker til hjerte- og karsykdommer, mens påvirkelige risikofaktorer som røyking, lavt fysisk aktivitetsnivå, overvekt og mye soling og forurensing forklarer 90 til 95 prosent av alle krefttilfeller.

Luftveissykdommer som kols og astma er skyld i 9,5 prosent av fjorårets dødsfall, også et tall som er stabilt. Antall ulykkesdødsfall holder seg jevnt i underkant av 5 prosent. Fall hos eldre er klart største ulykkestype med dødelig utfall.

Selvmord har de siste årene holdt seg på samme nivå og utgjorde i 2014 rundt 1,4 prosent av alle dødsfall. (ANB-NTB)