At vår kjære sparebank velger å snu seg mot oss er vanskelig å forstå. 12 av 18 kommuner har med tilnærmet enstemmighet vært tydelige overfor storting og regjering om at de er mot etablering av en storflyplass på Hauan. Dette begrunnet i at en slik flyplass setter eksisterende flyplasstruktur på Helgeland i fare og at en flyplass på Hauan ikke erstatter det behovet vi sør for Korgfjellet har for nærflyplass. Flyplasser som vi anser som avgjørende for næringsliv og pasientsikkerhet i en region med store avstander. Vedtakene som de 12 kommunene har fattet er basert på demokratiske prosesser. Banken tar en rolle, utover det å være bank, nærmest som en statsmakt. Banken vår; Sparebanken 1 Helgeland, som representerer Sparebanken 1 Nord-Norge i vår region, gir til sammen 30 millioner kroner til flyplass i Rana. Mot det et flertall av kommuner, innbyggere og kunder på Helgeland ønsker. Det er vanskelig å forstå, og oppfattes av mange som et svik.

En vanlig oppfatning av en bank er at en bank er en bank, og er forutsigbar og trygg som banken. Sparebank 1 Helgeland opptrer med sin støtte til flyplassen i Rana på en måte en større del av bankens kunder ikke ønsker banken skal opptre. Disse 30 millionene er penger banken har tjent på de mange kundeforhold opparbeidet gjennom generasjoner. At disse pengene nå brukes mot kundens interesser, med å sette kundenes flyplasser i spill, oppfattes neppe som akseptabelt. Det er et svik, og det er vanskelig å forstå.

De ansvarlige er bankens ledelse gjennom styre og administrasjon. Hvordan kan ledelsen ha kommet frem til et slikt vedtak? Hvilke konsekvenser får dette? Hvordan har ledelsen posisjonert banken blant kundene sør for Korgfjellet? Hvordan skal kundene stole på banken når banken i en så viktig sak for lokalsamfunnene stiller seg mot kundene? Dette går over de flestes forstand.

I en velfungerende og profesjonelt drevet bank, ville trolig dette ikke ha skjedd. Banken ville hatt fokus på sin kjernedrift og jobbet for å være en foretrukken bank for sine kunder. Det de her har gjort er å sette bankens posisjon i spill. De har tatt en risiko utover det en bank forventes å drive med. De lefler med kundemassen. Noe som normalt ville medført at eierne bruker sin eiermakt og viser mistillit til styre og ledelse. Om dette kommer til å skje i Sparebank 1 Helgeland gjenstår å se.

Sparebank Stiftelsen Helgeland eier om lag 35% av Sparebank 1 Helgeland. Stiftelsens styreleder er Brynjar Forbergskog, og ingen av bankens kunder sør for Korgfjellet tviler på Forbergskogs kunnskap om flyplasstruktur eller viktigheten av å ha fokus på markedsposisjon og inntjening. At bankens største eier har velsignet at ledelsen skal sette bankens posisjon i spill, med å støtte opp med 30 millioner i en gave til et flyplassprosjekt, som har skapt så mye splid i bankens marked, er vanskelig å forstå. Banken opptrer ikke som en bank for hele Helgeland, men som en lokalbank med særinteresser for Rana. Hvorfor?

Banken pleier å stille beinharde krav til inntjening og sikkerhet i sine engasjement. Tallene for god flyplassøkonomi på Hauan er dystre. Dette rimer ikke med godt bankhåndverk. Det er vanskelig å forstå.

Spørsmålet som mange stiller: Er Sparebank 1 Helgeland / Sparebank 1 Nord-Norge egentlig Rana Sparebank? Kan vi stole på banken vår? Akkurat nå gjør disse spørsmålene vondt. Banken har sviktet. Hvorfor?

Jørn Clausen

Bankkunde