I en interpellasjon i Vefsn kommunestyre i oktober 2020 foreslo Anita Jensen (SV) at kommunen tar et initiativ til Helgeland Museum og Marsøras venner om et samarbeid. Formålet er å kartlegge lokalhistorikken i turområdet Marsøra på vestsiden av utløpet av Vefsna. I interpellasjonen viser Jensen til at Marsøra har en lang historikk i tilknytning til oppsamling og fløting av tømmer i Vefsna.

Det ligger den dag i dag en del redskap og innretninger i terrenget på Marsøra som har vært brukt i forbindelse med tømmerfløting.

Jensen viser til at Marsøra er et populært og tilrettelagt turområde for alle aldersgrupper. Hun minner om at Helgeland Museum og Marsøras venner har stor kunnskap om historikken og gjerne vil bidra til at enda flere kan gjøre seg kjent med området.

Rådmannen innstiller positivt til interpellasjonen. Det gjør han i en orienteringssak der han redegjør for hva som skjer videre.

– Enhet for folkehelse er i gang med en plan for kulturminner og friluftsliv. Her vil kartlegging og skilting inngå. Enhet for kultur vil delta i arbeidet. Andre samarbeidspartnere blir tatt med når informasjonstavlene skal utformes, blant andre Helgeland Museum og Marsøras venner. I etterkant av Jensens interpellasjon har driftsenhet folkehelse og kultursenteret blitt enige om å følge denne framgangsmåten, skriver rådmannen.

Orienteringssaken blir lagt på politikernes bord i Vefsn kommunestyre onsdag.