Gå til sidens hovedinnhold

Mulighet for gang/sykkelsti på gammel E6 i Svenningdal

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ordfører ble kontaktet av Helgelendingen etter kommunestyremøte i Grane den 24.02.21 og ble da spurt om kommunestyresak 08/21 –Innbyggerforslag iht. kommunelovens § 12-1-beholde tidligere E6 som er vedtatt nedlagt som veg.

At ordfører bagatelliserer saken er en påstand fra Arbeiderpartiets side. Ordfører har orientert pressen om at vi har ulikt syn i denne saken og at utfallet av saken ikke er klargjort pr. idag.

I Grane kommunes siste kommunestyremøte i 2020 svarte ordfører på interpellasjon i samme sak. Det ble her gitt et utfyllende svar på hvordan saken har vært håndtert. At ordfører har hemmeligholdt et dokument er noe vi ikke kjenner oss igjen i fordi det i svaret ble orientert om både muntlig, og skriftlig henvendelse fra initiativtager i Svenningdal, samt innbyggerinitiativet. Det er også gjort rede for brev fra Grane kommunes administrasjon til initiativtager. At det foreligger mer dokumentasjon i saken, som har vært hemmeligholdt, er helt ukjent for oss.

Det ble også gitt en orientering om hvilke svar som er gitt underveis av både Statens vegvesen, grunneier Statskog og hvordan administrasjonen har håndtert saken.

Det ble i samtale med Statens vegvesen informert om at dersom asfalt skulle opprettholdes så måtte den tidligere vedtatte reguleringsplanen gjennom en prosess: enten med mindre vesentlig reguleringsendring eller dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. I vedtatt reguleringsplan står det at autovern, stikkrenner og asfalt skal fjernes, og at vegen skal tilbakeføres til grunneier(Statskog). Det ble også gitt beskjed om at adkomst fra gamle E6 til ny E6 i sør ikke åpnes for gjennomgangstrafikk.

En reguleringsplan gjelder til man eventuelt vedtar en ny plan. Alternativene er å lage en helt ny plan, gjøre en reguleringsendring eller gi en dispensasjon fra gjeldende plan, selvfølgelig i henhold til Plan- og bygningsloven. Det er ikke sjelden at det gjøres endringer i vedtatte planer fordi en situasjon har endret seg, eller det har oppstått endrede behov.

Ordfører regnet med at saken ville komme til regulær politisk behandling. Isteden ble saken lagt frem som en orienteringssak i et utvalg. Det ble bedt om å gi politiske signal. Saken var ikke lagt frem for behandling med saksfremlegg, relevante vedlegg og forslag til vedtak og var dermed ikke en sak til behandlig.

Utfallet av saken er ikke er klarlagt foreløpig. Grane Senterparti har prøvd å imøtekomme et ønske fra innbyggere i Svenningdal. Vi har forståelse for at en mulighet til å gå på en asfaltert gang/sykkelsti på denne strekningen er positivt, adskilt fra ny E6. At dette ønsket oppstår mange år etter at reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret i Grane, er nok ikke så uvanlig. Folk flest følger kanskje ikke så godt med på reguleringsplaner, som oss politikere. Det er noen ganger lov til å skifte mening, eller å bli klar over muligheter man ikke har sett tidligere.

Det er også signalisert lokal vilje til å gjøre eventuelt vedlikeholdsarbeid på denne potensielle gang/sykkelvegen. Dette må selvfølgelig avtalefestes. Slike vedlikeholdsavtaler forekommer på f.eks. turstier som er anlagt.

Det kan godt hende at fremgangsmåten er kritikkverdig. Foreløpig er denne saken bare en mulighet til å få en forholdsvis nyasfaltert strekning omgjort til gang/sykkelveg. Når asfalten ikke får slitasjen ved biltrafikk, vil den ha svært lang levetid. Det vil oppfattes som en positiv sak av mange innbyggere i Svenningdal. Det er fortsatt også mulig å følge reguleringsplanen fra 2008. Vi har valget.

Senterpartiet i Grane er opptatt av at kritikk er en viktig del av demokratiet. Opposisjon har anledning til å fremføre kritikk, stille spørsmål og be om legalitetskontroll. Vi har selv vært lenge i opposisjon, og fremført kritikk på saker, der det etter vårt syn er begått alvorlige, og omfattende brudd på hvordan saker og prosjekter skal gjennomføres. Det har ikke alltid vært vilje til å ta selvkritikk i slike saker.

Kommunestyregruppa i Grane Senterparti

"Det er faktisk ikke innbyggerinitiativet som er sakens kjerne, men ordførers opptreden forut i saken"

Kommentarer til denne saken