En stor takk til flertallet i Nordland SV og Nordland Venstre for et klokt og fremtidsrettet standpunkt; NEI til utbygging av vindkraft på land. Vår takk går også til lokallagene Nesna SV, Hemnes SV og Rana Venstre for å fremme forslag til slike uttalelser på sine respektive fylkesårsmøter nylig. Uttalelsene ble vedtatt.

Det er med glede vi i Motvind Sjonfjellet nå registrerer at Nordland Venstre og Nordland SV har lagt vekt på at store arealinngrep og tap av naturmangfold er en like stor trussel mot livet på jorden som klimaendringene. Begge fylkeslagene mener at vindkraft på land også vil føre til store negative konsekvenser for friluftsliv og reindrift.

Motvind Sjonfjellet oppfordrer alle lokallag i SV og Venstre til å stille seg bak vedtakene til fylkeslagene. Vi ber alle lokallag arbeide aktivt mot etablering av vindkraftverk i egne nærområder.

Mange steder, også i Nordland, ser vi at sterke krefter ønsker å beslaglegge store naturområder for vindkraftindustrien. Arbeidsplasser, økt tilflytting, det «grønne skiftet», økt kraftbehov, og industrietablering blir brukt som argumenter og som brekkstang overfor politikere for å legitimere utbygging av vindkraftanlegg.

Vindkraft blir gjerne betraktet som fornybar energi, men har store kostnader i form av naturødeleggelser og arealbruk. Vi oppfordrer alle politiske parti til å sette seg inn i vindkraftindustriens store irreversible negative konsekvenser.

Den folkelige motstanden mot vindkraftindustrien er stor i Norge og stadig økende. Mer enn halvparten av befolkningen sier i dag NEI til vindkraft på land. Det er med glede vi registrerer at flere og flere politiske partier nå har begynt å lytte til folkets mening i saken. Vi oppfordrer alle i Nordland til å slutte seg til folkebevegelsen mot vindkraftutbygging, men viktigst av alt, påvirke våre folkevalgte politikere til å ta et klart standpunkt mot vindkraft på land.

Motvind Sjonfjellet berømmer flertallet i Nordland Venstre og Nordland SV for det viktige og fremtidsrettede standpunktet, og ønsker kort å vise noe av det fylkeslagene har vedtatt og uttalt:

Nordland Venstre ønsker en tydelig kobling mellom grønn industribygging og fornybar kraft slik at verdiskapingen kommer der kraften produseres. De hilser derfor velkommen batterifabrikken i Rana og andre grønne næringer etablert på den fornybare krafta vår. Fylkeslaget sier imidlertid klart nei til etablering av vindmøller på Sjonfjellet.

Nordland Venstre mener Sjonfjellet er et område der en utbygging av vindkraft vil føre til store negative konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv, reiseliv og reindrift. Det er planlagt en nasjonal turistvei langs fylkesveien som er uforenelig med et vindkraftanlegg. Vindmøller her vil føre til tap av et stort område inngrepsfri natur.Kampen om Sjonfjellet dreier seg om å bevare dette for våre etterkommere, sier Nordland Venstre.

Nordland SV mener at naturmangfoldet i verden er truet, inngrep og tap av natur er irreversible, samenes næringsgrunnlag og kultur trues og innbyggernes viktige tur- og rekreasjonsområder påvirkes negativt. De stiller krav om at staten forsvarer reindriftsnæringens interesser og at utmarks- og beiteinteresser respekteres. Vindkraftutbygging utgjør følgelig en trussel mot reindriftsnæringa, og spesielt saken om utbygging av Øyfjellet i Vefsn viser tydelig hvordan næringa blir overkjørt av storkapitalen med myndighetene på lag. Samenes næringsgrunnlag trues, og dermed også deres kultur og språk. Derfor et nei til ny utbygging av vindkraft på land.

Nordland SV sier det meget bra: «Vi har et ansvar overfor våre etterkommere for å forvalte naturen på en klok måte.»

Nordland SV sin leder Åshild Pettersen sier at SV for lengst har parkert en Sjonfjellet-utbygging. Fylkespartiet har lyttet til folkebevegelsen som har vokst fram i protest mot overkjøring av natur og demokrati, og poengterer at fremstillingen av at vi må velge mellom industri og natur ikke er riktig.

Motvind Sjonfjellet berømmer flertallet i Nordland SV sitt standpunkt, da også tatt i betraktning sterke krefter internt i SV som jobber aktivt og direkte eller indirekte for vindkraftindustrien.