Ap, den drivende kraften bak velferdssamfunnet

Arbeiderpartiet har ikke skapt det norske velferdssamfunnet alene. Arbeiderpartiet har samarbeidet med andre partier både i mindretall og i flertall, men ikke minst gjennom det fagligpolitiske samarbeidet med fagbevegelsen. Men når vi ser på det politiske landskapet har den dominerende kraften i utforming og oppbygging av velferdsstaten i etter krigstiden vært nettopp Arbeiderpartiet. En av suksessfaktorene til Arbeiderpartiet er at bevegelsen har tatt til seg, og frontet saker som har vært i tiden. Det startet med å få orden på arbeidslivet, 8 timers arbeidsdag, streikerett, lønn under sykdom, lovfestet ferie og pensjon. Alt dette som i dag sees på som selvfølgeligheter, men det var Arbeiderpartiet som stemte for og tok kampen politisk. Høyresiden i politikken stemte mot alle disse reformene. Skole og helse er kanskje de to viktigste byggeklossene i vår velferdsstat, og her har tilbudet blitt utviklet i tråd med de krav og behov som samfunnet har etterspurt og krevd. For Arbeiderpartiet har det hele veien vært naturlig at det offentlige skal bære dette, mens det private blir et supplement.

Det som i dag kanskje er den største utfordring og trussel for så vel velferdsstaten som samfunnet for øvrig er klimatrusselen. Vi ser det i nyhetene med flomkatastrofer, skogbranner og langvarig tørke med høye temperaturer. FNs klimarapport som ble framlagt nå i august må tas på alvor. Norge kan ikke løse dette alene, men vi må alle bidra. Arbeiderpartiet synes å ha en tilnærming som vil ivareta olje og gassektoren med arbeidsplasser, økonomi og kompetanse, og samtidig utnytte dette for å skape ny næring på føttene til offshore kompetansen i det som vil bli en nedfasing av olje og gass næringen. Økt satsing på fornybar energi og overgang til mindre utslipp, hvor også skogbruk skal være et av områdene som det skal satses på. Dette vil gi positive bidrag med arbeidsplasser og næringsvirksomhet særlig ute i distriktene. Skogen er viktig for jordas klima da den tar opp i seg og lagrer co₂. Når man driver et bærekraftig skogbruk hvor tømmer erstatter eksempelvis betong gir dette den beste klimagevinst. Skog som råtner avgir co₂, så den naturlige rundgang med hogst, planting og skog som vokser er det beste for miljøet på alle måter.

Arbeiderpartiet har vært og er samfunnsbyggeren som tar alle med på laget.

De sosialdemokratiske verdier med likhet, frihet og solidaritet er de gjennomgående verdier når politikken til Arbeiderpartiet skal utformes. Vi ser at Høyre, Venstre og KrF i regjeringen med støtte av Frp utfordrer velferdsstaten og bidrar til økte forskjeller.

Derfor er dette et retningsvalg hvor vi skal videreutvikle velferdsstaten, og forsvare tidligere politiske seire. Det gjør du tryggest ved å gi din stemme til Arbeiderpartiet ved valget.

Godt valg.

Bjørn Ivar Lamo, leder Grane Arbeiderparti