Vefsn kommune har vedtatt å gjennomføre prosjektet TØRN for å se på optimalisering av helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

Prosjektet TØRN har som hovedformål å utnytte ressurser på best mulig måte. Det fokuseres på tre nøkler for å lykkes med dette:

1. Hensiktsmessig fordeling av oppgavene

2. Organisering av arbeidstiden

3. Kompetanseheving

I utgangspunktet er dette et godt prosjekt, og flere kommuner har gjennomført prosjektet med gode erfaringer. Enhver omstilling er imidlertid avhengig av involvering av ansatte og tillitsvalgte på et tidlig stadium. Selve TØRN-metodikken omfatter grundige kartlegginger av oppgaver og kompetanse. Derfor er det svært viktig at medarbeiderne som gjør de operative oppgavene, blir tatt med i prosessen og lyttet til. Det er viktig å ha tillit til at de som jobber nærmest pasientene også har god innsikt og dermed kan komme med forslag til gode løsninger.

En omfattende flytting av ansatte som resultat av en prosess med lite eller ingen involvering av de ansatte er i de fleste omstillingsprosesser dømt til å mislykkes. Ansatte har vært positive til å gjennomføre TØRN-prosjektet, men det kan her virke som det er gjort et skrivebordsprosjekt, og at endringene kommer som en overraskelse på de ansatte. Det er en bekymring fra enkelte ansatte, som blir flyttet fra nattevakt i hjemmetjenesten til nattevakt på sykehjem i sommer, ufrivillig. Ansatte føler utrygghet ved at en mistenker at prosessen er foregrepet og at dette er konturene av en omstilling som blir tredd over hodet på de ansatte.

I en situasjon hvor det er svært utfordrende å rekruttere- og beholde kompetanse/arbeidskraft i kommunens helse- og omsorgstjenester er det viktig å ha en kultur som motiverer til medvirkning. Norgesdemokratene Vefsn håper at ledelsen bruker tid nok på prosessen til at ansatte involveres og ikke minst at de ansattes synspunkter blir lyttet til. Arbeidsgivers styringsrett bør ikke brukes som en brekkstang for å «tvinge» gjennom endringer, her må man ta i bruk den erfaringen og den kompetansen som de ansatte sitter på.

Jim Ingebrigtsen, 1. kandidat Norgesdemokratene Vefsn