Det jobbes nå iherdig for å samle støtte og å argumentere for Drevjamoen i Vefsn som ny rekruttskole for hæren. Arbeidet pågår til tross for at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har vært tydelig på at Terningmoen ved Elverum er prioritert til dette formålet.

Det er Mosjøen og omegn næringsselskap som har regien på den jobben som gjøres nå. Del en har vært å samle så bred støtte som mulig, og å innrette prosjektet på en slik måte at det minimerer en eventuell konflikt med Terningmoen. Del to er å jobbe aktivt mot politikere for å samle støtte om prosjektet som nå er rigget.

Initiativet som nå samler bred støtte på hele Helgeland og i Salten innebærer at utdanning av rekrutter deles i to. Rekrutter som sokner til Brigade Nord skal utdannes ved Drevjamoen, mens rekrutter som tilhører Brigade Sør utdannes ved Terningmoen. Videre legges det stor vekt på Drevjamoens nærhet til sjøen og at dette er viktig i et utdanningsperspektiv både fordi Nord-Norge har svært mye kyst og det faktum at Sjøheimevernet er nedlagt. I henvendelsen til forsvarsministeren påpekes det at Drevjamoen har kapasitet til å ta imot alle rekrutter som skal til Brigade Nord, og at alle fasiliteter er moderne og i umiddelbart nærhet til leiren, enten det er boforhold eller øvingsforhold.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har i brevs form til Vefsn kommune vært tydelig på at de er Terningmoen som er framtidas utdanningssted for rekrutter fra hele landet. Med sin tydelige tilbakemelding skulle man tro at prosjekt Drevjamoen var lagt dødt. Men nå girer man opp og har samlet en historisk bred støtte i Nordland. Alle politiske «tungvektere» i fylket er engasjert og har gitt sin støtte til Drevjamoen. Det tror vi ikke vil gå upåaktet hen i nasjonale politiske fora.

Målet med det arbeidet som nå pågår er at Drevjamoen skal komme inn som et godt alternativ til rekruttutdanningen i langtidsmeldingen for Forsvaret som er lagt fram og som skal behandles politisk med første milepæl 11. mai. Forsvarets tilstedeværelse både i nord og sør er svært viktig. For soldater som skal tjenestegjøre i nord, har det utvilsomt stor betydning å gjennomføre grunnutdannelsen her. Det tror vi vil heve kvaliteten på den forsvarsjobben som skal gjøres.

I denne saken er det viktigere enn noen gang før at nasjonale politikere lytter med begge ørene til de signalene som kommer fra Nord-Norge. Å sikre Drevjamoen sin rettmessige plass i langtidsmeldingen vil være å manifestere viljen til å ta i bruk hele landet.

Les også

«Det er flott at Forsvaret er ønsket i nærmiljøet»