I går og i dag samles 275 personer fra Trøndelag og Nordland til seminaret "På kryss og tvers i det palliative landskap". Seminaret måtte flyttes fra Fru Haugans Hotel til Mosjøen kulturhus på grunn av den store oppslutningen.

– Det er meget gledelig at så mange viser interesse og deltar på seminaret. Det viser at det er et stort behov for et slikt tilbud, og vi tar sikte på å holde liknende arrangementer andre steder i landet, sier leder i Norsk Palliativ forening, Unni Vidvei.

Bak seminaret står Regionalt kompetansesenter i Vefsn, Termik i Vefsn, Norsk Palliativ forening og kompetansesenteret Lindring i Nord ved universitetssykehuset i Tromsø.

Marjolijn Buitink har vært en av pådriverne til seminaret og er svært tilfreds med oppslutningen og det arbeidet som RKK har lagt ned for praktisk gjennomføring av arrangementet.

Stor betydning

Buitink mener at en av grunnene til at så mange kan, og får anledning til å delta, er den rimelig kursavgiften. Dette har vært mulig på grunn av at innlederne ikke tar seg betalt og at det har vært mulig å kombinere styremøte i Norsk Palliativ forening og seminartidspunkt. Hun er glad for at så mange innen pleie og omsorg i Vefsn og store deler av Helgeland deltar på seminaret. Ekstra hyggelig er det også at det kommer reisende folk fra mange kommuner langt utafor Helgeland. Blant deltakerne med lengst reiser, er de som kommer fra Bardufoss og Ofoten-området og fra Levanger og Namsos.

Den store deltakelsen viser at kommuner og institusjoner legger vekt på økt kompetanse innen lindrende behandling.

– Men det er beklagelig at så få leger finner det interessant å delta. Vi trenger samarbeid på tvers av alle faggrupper og derfor skulle vi gjerne sett flere leger her, sier Buitink.

Seminaret er godtkjent av Norsk Sykepleierforbund som en del av spesialistutdanning med 13 timer. Den norske lægeforening har godkjent seminaret for 10 poeng i allmennmedisin. som valgfritt kurs til etterutdanning av leger.

Utveksle erfaringer

– Det er fint å komme hit for å delta på et slikt seminar. Her treffer vi andre som arbeider med de samme spørsmål som oss og vi kan lære av andres erfaring. Gjennom innledningene får vi nye innspill som gjelder vårt daglig arbeid, sier sykepleier Trine Mo Sandnes fra Bjerkvik. Hun er kommet til Mosjøen sammen med kollega Åsa Fredriksen. Begge er involvert i oppbyggingen av et nytt tilbud innen lindrende pleie i kommunen. De forteller at deres prosjektleder har vært i nær kontakt med Buitink og han har vært i Vefsn for se hvordan tjenestetilbudet er organisert her.

– Jeg lærer alltid noe nytt på slike seminarer og for meg personlig er det viktig å få nye innspill i jobben som lærer ved sykepleierutdanningen i Levanger. Det sier Aashild Saursaunet fra Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Hun mener det er viktig å se på helheten i pasientbehandlingen og at det gjelder å gi vedkommende den best mulige livskvalitet. I sin undervisning er hun opptatt av at sykepleierstudentene også tar seg av de pårørende. Ikke minst gjelder det barn og ungdom.

Åndelig dimensjon

Mandag innledet sykehusprest Terje Th. Gundersen om den åndelige omsorg og det lidende menneske. Han satte forsamlingen i aktivitet ved å utfordre dem til å drøfte situasjoner som de kan møte til daglig. I den store kinosalen summet diskusjonen noen minutter, før Gundersen avbrøt og svarte med å si at det hender det ikke er svar på de spørsmål som stilles. Men kanskje kan det være mest riktig å be vedkommende pasient selv fortelle hva han eller hun tenker om sin egen situasjon. I løpet av seminaret er det den alvorlig syke og døende pasienten og de pårørende som står i sentrum. Også de som skal pleie og gi omsorg vies plass.

Kristian Halse deltok under åpningen med å lese et dikt og Amanda Hegge Jensen sang to melodier fra sin egen plate. I dag fortsetter seminaret med mange aktuelle innledninger.