Hun er altså 13. generasjon etter Trond Jonsson Benkestok fra Meløy som fikk laget denne svært spesielle og sjeldne ringen til sin datter Ermegard Benkestok i Bergen på 1600-tallet. For fjerde gang er det en kvinne som har eiendomsretten til denne ringen i gull med sort agat.

Det dreier seg om Norges eldste signet-ring, en ring som ble brukt til å stemple post og dokumenter med. Motivet er det samme som adelsslektens våpenskjold, som har en heraldisk lilje på det halve feltet og en stilisert benkestokk (et uthulet tre) på den andre halvdelen.

Solvår Hegge arvet ringen fra sin far Asbjørn Hegge som døde i kreft i fjor. Han fikk den fra sin far og Solvårs bestefar Asmund (1904-1975).

– Pappa fikk ringen oppbevart i velvet i sparebanken i Meløy. Men han måtte ofte hente den ut for å vise den fram for interesserte, både turister og historikere, sier Solvår.

– Det hendte også at vi ungene syklet til banken og ba om å få se ringen.

Også i framtida skal ringen oppbevares i Meløy, understreker Solvår Hegge. Det er Per Swensen glad for. Han er leder i Meløy historielag og vil gjerne bidra til at ringen blir tatt vare på på best mulig måte.

– Ringen er et viktig kulturminne, lokalt såvel som nasjonalt, sier han.

Arvingen til ringen håper altså at den skal få et mer permanent og større publikum, og at den kanskje rett og slett også kan få en viss økonomisk betydning.

Ideen har hun fått fra boka «Slægten Benkestok» av Wilhelmine Brandt fra 1904. «Det har i Almindelighed været antaget, at den uddøde paa Mandssiden ved Midten af det 17de Aarhundrede. Underligt er det imidlertid, at saa kan være Tilfældet, da den siste hidtil bekjendte Generation, omkring Aar 1660, opviser ikke mindre end 7 Brødre (Jon Benkestoks Sønner), der vistnok alle naade den voxne Alder», skriver Brandt i innledningen til boka om den kjendte adelsslekta. Hun forteller at det fra 1600-tallet skal ha gått nedover med slekta, som tapte både adelskap og forme og etter hvert gikk over i bondestanden.

Men innen så skjedde, gikk det frasagn om slekta og «medelen» – som skal ha vært så stor at pengene ikke kunne telles, men måtte måles i skjeppemål. Og det påståes videre at «det endnu for en Menneskealder siden var (..) Folk paa Helgeland, som sad inde med ældgamle Silke-Brokades Kjoler, der skrev seg fra de adelige Fruer og Frøkener Benkestok».

Signetringen har spilt en sentral rolle i fortellingene om familien. Og denne ringen finnes altså fortsatt og er i dag i en ganske alminnelig kvinnes eie.

– Hvordan føles det?

– Litt rart, kanskje. Men det er viktig å ta vare på noe som er verdifullt og som har gått i arv så lenge. Den må bli forvaltet riktig også i framtida, sier Solvår Hegge. Men samtidig har hun helt bestemte planer for ringen. Hun vil at den også i framtida skal ha sitt faste oppholdssted i Meløy. Men samtidig vil hun gjerne at den skal bli stilt ut, ikke bare til glede, men også litt til nytte.

Ideen hentet hun nettopp i boka «Slægten Benkestok».

– Her forteller forfatteren at ringen ble utstilt i forbindelse med innsamling av penger til de etterlatte etter et forlis. De som ville seg ringen, kunne betale «Entree efter Behag». Og det skal ha kommet inn en pen liten pengesum.

Som mange vet, er Solvår Hegge mor til Amanda Hegge Jensen, som i fjor vakte nasjonal oppmerksomhet da hun ga ut CD-en «To Grandpa» til minne om bestefaren som døde i kreft. Familien etablerte Amanda-stiftelsen, som skal samle inn penger til omsorgen for kreftsyke og deres pårørende. I disse dager kan Amanda-stiftelsen se de første resultatene, ved at planene for et pårørenderom ved kreftavdelingen på Nordland sentralsykehus er i ferd med å bli realisert. Og nettopp dette arbeidet som Amanda-stiftelsen står for, er det Solvår Hegge nå også vil utvikle ved hjelp av det spesielle arvestykket fra Benkestok-slekta.

– Arbeidet skal skje i samarbeid med Meløy historielag, og den aller første utstillingen av ringen vil skje i forbindelse med Sommardagan i Meløy i august, sier Solvår Hegge.

– Da skal også Amanda opptre.