– Dette er veldig dramatisk for lokalsykehusene. Det blir vanskelig å etablere vaktlag, noe som blant annet rammer fødeavdelingene som må kunne utføre keisersnitt, sier Gunnvald Lindset. Han er regionkontakt i Nord-Norge for Folkebevelgelsen for lokalsykehusene. Han er også leder i sykehusaksjonen i Mosjøen og engasjert lokalpolitiker i Rødt.

Nå roper Folkebevegelsen for lokalsykehusene varsku. De advarer mot Helsedirektoratets forslag om en ny, nasjonal veileder for organisering og drift av akuttmottak i Norge.

Lokal mobilisering

– Lokalsykehusene utgjør grunnsteinen i akuttkjeden. Mellom 60 og 70 prosent av alle øyeblikkelig hjelp innleggelsene kan ferdigbehandles på lokalsykehusene, sier Gunnvald Lindset.

Nå oppfordrer han folkelige organisasjoner, særlig fagbevegelsen, men også næringslivet, lokalpolitikere og andre om å engasjere seg i saken.

– En gjennomføring av kravene fra Helsedirektoratet vil være en katastrofe for Distrikts-Norge, sier Lindset.

– Hvordan tror du kravene vil påvirke strukturprosessen i Helgelandssykehuset som snart skal ut på høring?

– På Helgeland blir debatten en annen enn i landet for øvrig. Toventunnelen er snart ferdig og E6 skal rustes opp. Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana knyttes tettere sammen. Når framtidig struktur skal vedtas må vi se på hva som er mest tjenlig for hele befolkningen på Helgeland.

Like kvalitetskrav

Helsedirektoratets forslag i rapporten «Legers spesialitetsstruktur og organisering av akuttmottak» kommer på bakgrunn av et ønske om å bedre kvaliteten og pasientsikkerheten ved akuttmottakene.

Folkebevegelsen er enig i at det ikke skal fires på kvalitetskravene, men påpeker at "det beste" risikerer å bli det godes fiende.

- Det kan ikke stilles kvalitetskrav som gjør at de (lokalsykehusene red anm) ikke kan utføre oppgavene sine, skriver Folkebevegelsen i et innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan.

– For strenge krav

Helse Nord, Nordland Legeforening og sykehusansatte er kritiske til Helsedirektoratets forslag om en ny, nasjonal veileder for organisering og drift av akuttmottak i Norge.

Helsedirektoratet foreslår blant annet at mellom seks og åtte mage- og tarmkirurger skal utgjøre ett vaktlag.

Styret i Helse Nord advarer mot konsekvensene.

– På sikt kan forslaget derfor få betydelige konsekvenser for Helse Nords lokalsykehusstruktur ved at endringen vanskeliggjør muligheten til å opprettholde kirurgisk akuttberedskap, skriver styret i en høringsuttalelse.

Kompetanse

Også Nordland legeforening er bekymret hvis forslaget gjennomføres. De mener mindre sykehus vil få store utfordringer med å rekruttere og utdanne tilstrekkelig med gastrokirurger.

– Vi føler oss ikke trygg på at alle lokalsykehusene vil overleve en slik endring, sier styremedlem i Nordland legeforening, Olaf Antonsen til NRK Nordland.