Fra 1. november 2006 ble ikke bare den akuttkirurgiske beredskapen lagt ned. Det samme skjedde med de inntektsbringende, planlagte ortopedi-operasjonene. De ble flyttet til Rana.

– Inntektsbortfallet er på 10 millioner kroner, sier avdelingsdirektør Jan Inge Pettersen.

Dermed forklares hele økningen i underskuddet med et strategisk valg om funksjonsfordeling. Samtidig som kravet til organisasjonen i Mosjøen er å komme opp med tiltak som mer enn halverer underskuddet i løpet av året. Resultatkravet er minus 5 millioner kroner for 2008.

– Omstillingen har gitt oss store utfordringer. Men vi jobber med dem, og fjorårsresultatet ble bedre enn vi kunne frykte, sier Pettersen.

Han medgir at 2007 bød på tøffe tak både på grunn av inntektsbortfallet og uforutsette driftsmessige problemer. Nå mener han imidlertid at fokuset er snudd.

– Vi kan diskutere i det vide og breie om endringene i Mosjøen var de rette. Men vi kan ikke legge oss på ryggen og gi opp. Vi må skape noe levedyktig.

Pettersen mener sykehuset er på god vei til å finne en ny plattform.

– Det er en spennende jobb, fordi vi skaper noe nytt.

Stor aktivitet

I dag er alle legestillingene besatt og sykehuset foretar om lag 50 dagkirurgi-operasjoner i uka innenfor fem utvalgte områder: Plastikkirurgi, urologi, lettere ortopedi, gynekologi og generell kirurgi, mange av dem med operasjonsmetoder som ligger langt framme i nasjonal målestokk. Problemet er at disse operasjonene ikke er like lønnsomme for sykehuset som tradisjonelle sengekrevende operasjoner. Derfor er det først og fremst inntektssystemet i norsk helsevesen som vil være avgjørende for om sykehuset i Mosjøen skal greie å innfri resultatkravene, mener Pettersen.

Dagkirurgi er nemlig for dårlig betalt i forhold til sengekirurgi.

– Egentlig burde være omvendt, sier Pettersen, som peker på at det fra statens sin side er et klart ønske om mer dagkirurgisk virksomhet på sykehusene.

– Vi må få aksept for et nasjonalt finansieringssystem der dagkirurgi bør bli like godt eller kanskje bedre enn sengekrevende kirurgi. Sykehus som følger statens anvisninger for hvordan en skal drive lokalsykehus må honoreres.

Dårligere vekting

40 prosent av sykehusets inntekter skal følge av aktiviteten til enhver tid. Problemet er altså at prostata er mindre enn halvparten så mye verd som tarmslyng når det kommer til stykkprisen på operasjonene. Dette jobbes det med både innenfor sykehusforetaket og i Helse Nord, forsikrer Pettersen. Det vil likevel ikke være nok til å skape lønnsom drift i Mosjøen.

Derfor jobber sykehuset også med organisatoriske endringer som for eksempel samordning av Felles akuttmottak (FAM) og intensivavdelingen.

– Parallelle vaktskift er kostnadskrevende. Med samordning får vi større volum samtidig som vi bygger kompetansen ytterligere. Dette kommer pasienten til gode, sier Pettersen, som peker på at sykehuset etter 1. november 2006 har fått tilbake en rekke vaktfunksjoner som koster penger uten at kompetansen utnyttes godt nok. Sykehuset har i dag store variable personellkostnader som følge av vikarbruk, overtid og innleie.