Innvendinger fra Statskog SF og Fylkesmannen i Nordland gjør det usikkert om prosjektet kan gjennomføres, går det fram av en brevveksling NTB har fått innsyn i. Etter planen skulle det i år bygges gjerde på begge sider av jernbanesporet på en fire kilometer lang strekning mellom Semska og Sørelva på Saltfjellet.

Reindriftsforvaltningen i Nordland beklager i et brev til Samferdselsdepartementet at penger bevilget til dette formålet ikke er blitt brukt, og reagerer sterkt på det som kalles "dyremassakre på Nordlandsbanen".

"Det skjer store dyremassakre på Nordlandsbanen hvert år. Dette er totalt uakseptabelt både av dyrevernmessige og samfunnsøkonomiske hensyn", heter det i et vedtak fra Områdestyret for reindrift i Nordland reinbeiteområde.

Ubrukt bevilgning

Områdestyret mener det haster med å sette i gang tiltak for å forebygge påkjørslene og ber om at en ubrukt bevilgning til det planlagte gjerdet på Saltfjellet ikke blir trukket inn.

Fungerende banesjef for Nordlandsbanen, Jan Birger Almåsbro, opplyser til NTB at det ubrukte beløpet er cirka to millioner kroner, av et beløp på fem millioner kroner som ble bevilget på årets budsjett for å forebygge dyrepåkjørsler på Nordlandsbanen.

Jan Birger Almåsbro opplyser at i løpet av fem år er til sammen 105 reinsdyr blitt drept av toget på Saltfjellet mellom Semska og Sørelva, den banestrekningen der sikring ved hjelp av gjerder er høyest prioritert.

På de neste plassene på prioriteringslista står en banestrekning nord for Majavatn i Nordland og en strekning på grensen mellom Grong og Namsskogan kommuner i Nord-Trøndelag.

$SUBT_ON$Allmennhetens interesser

Almåsbro sier at Jernbaneverket vil fortsette arbeidet med sikte på å bygge gjerder på Saltfjellet. Men Fylkesmannen i Nordland har stilt vilkår som kan medføre store investeringer. Ett av vilkårene knytter seg til et krav om "etablering av overganger for vilt, rein og folk". Dersom dette innebærer planfri kryssing av jernbanelinjen, kan investeringene bli på ti millioner kroner eller mer. Almåsbro mener at kostnadene da kan bli så store at prosjektet neppe er aktuelt.

– Vi vil gå en runde til med fylkesmannen, sier han.

Statskog SF har uttalt seg negativt om det planlagte gjerdet. Statskog skriver at "det forventes betydelig bedre dokumentasjon av de positive effektene for reindriftsnæringen før man kan gi sitt samtykke til et så omfattende inngrep på bekostning av allmennhetens interesser".