Det er industribedrifter fra Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen, som til sammen har rundt 900 ansatte og som i fjor hadde omsetning på rundt 1,3 milliarder kroner, som har samlet seg i et olje- og gassnettverk.

Nettverket er formalisert ved at Olje- og Gassnettverk Helgeland er stiftet, og deltakere i det nyetablerte nettverket hadde nylig sin første formelle samling. Denne fant sted i Kristiansund, der man søkte kunnskap om hvordan vestlandsbyen har greid å bygge seg opp rundt oljen.

– Kristiansund har lyktes med samarbeid mellom næringsliv og politikk. De har tenkt langsiktig og strategisk, noe som tydelig har vært vellykket. Samarbeid på tvers av bedrifter og politiske skillelinjer synes å være veien å gå, sier Mo Industriinkubators Jens Rønning, som er prosjektleder for nettverket.

Ringvirkninger

Initiativet til å etablere et slikt nettverk kom fra Kunnskapsparken Helgeland og Mo Industriinkubator (KUB). De samme aktørene administrerer aktivitetene, mens ei styringsgruppe bestående av ledere fra noen av de største leverandørbedriftene legger premissene for arbeidet.

– Målet er å skape en arena for kompetanse- og forretningsutvikling, som igjen skal gi lokale ringvirkninger. Hver og en av bedriftene er for små til å få store leveranser til petroleumsnæringen, men sammen kan vi påta oss større kontrakter. Vi tror at vi ved å stå sammen, står sterkere, sier Rønning.

I nettverket finnes også aktører utenfor Helgeland. Forskningsmiljøer fra Høgskolen i Bodø, Kunnskapsparken Bodø og Forskningsparken i Narvik er allerede med, og det jobbes for å få med flere forsknings- og utdanningsmiljøer i Narvik og Trondheim.

Kunnskapsparken Helgeland skal koordinere kompetansebehovet, mens interesseorganisasjonen for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til utbygging og drift innen olje- og gass-sektoren, Petro Arctic, er med som samarbeidspartner.

Bruke hverandre

– Prosjektet ønsker å synliggjøre lokal leverandørindustri overfor petroleumsselskaper og andre relevante aktører og øke bedriftenes konkurransekraft gjennom samarbeid. Dette skal nettverksprosjektet gjøre ved å kartlegge kapasitet og kompetanse, synliggjøre utviklingsområder, legge til rette for nettverksbygging og heve kompetansen til medlemmene, sier Rønning.

– Vi har en utfordring i å synliggjøre og markedsføre industrien og kompetansen som finnes på Helgeland for nødvendige aktører, mener Rønning.

En av aktørene i nettverket, Olav Botn fra Helgeland V & M i Sandnessjøen, har tro på denne måten å samarbeide.

– Jeg har tro på samtaler og diskusjoner. Det å treffes og få mulighet til å orientere og informere hverandre, gjør at vi kan komme fram til samarbeidsprosjekt i framtiden. Det er selvsagt vanskelig å se strukturene av hva som kan dukke opp i framtiden, men vi kan i alle fall bli mer bevisst på at bedriftene på Helgeland kan bruke hverandre, sier Botn.