Uenighetene rundt konfirmasjonsundervisningen i skoletiden for 9. klassingene ved Vik skole spisser seg til. Nå har Fylkesmannen i Nordland gått inn og opphevet kommunestyrevedtaket fra 4. september. Denne undervisningen ble vedtatt lagt innenfor skoletiden med 9 mot 8 stemmer.

Saken har vært oppe til politisk behandling i flere omganger. Det startet med et vedtak i driftsstyret i vår der det ble enstemmig vedtatt å legge undervisningen utenom skoletiden. Kort tid etter valgte likevel kommunestyret med 10 mot 7 stemmer å legge konfirmasjonsundervisningen i skoletiden. På bakgrunn av dette krevde Arbeiderpartiet lovlighetskontroll av vedtaket. Dette ble behandlet i kommunestyret 4. september og saken ble vedtatt på nytt, men denne gang med 9 mot 8 stemmer. Nå har Fylkesmannen foretatt en lovlighetskontroll og kommet med sine innvendinger og opphever vedtaket.

– Det foreligger ikke særlige grunner til å la konfirmasjonsundervisningen foregå i skoletiden. Sømna kommunes vedtak oppheves og kommunen må treffe nytt vedtak i saken, heter det i brevet fra fylkesmannen.

Nå skal saken opp på nytt til behandling i kommunestyret onsdag 5. november. I siste runde stemte Arbeiderpartiets seks representanter sammen med Fremskrittspartiet og en representant fra Senterpartiet mot flertallet.

Ifølge kirkeloven paragraf 36 skal det foreligge særlige grunner for å tillate en ordning med konfirmasjonsundervisning i skoletiden. En slik grunn kan være problemer knyttet opp mot skyss. Fylkesmannens vurdering i saken er at kommunen ikke har redegjort for noe kvalifiserende element ved elevenes skyssbehov. Det er i vedtaket kun vist til at skyssbehov vil oppstå.

– Det er Fylkesmannens vurdering at vilkårene for å tillate konfirmasjonsundervisning ikke er oppfylt, skriver Fylkesmannen i sitt svarbrev til kommunen.