Landbruks- og matdepartementet har gitt Byrkije reinbeitedistrikt tillatelse til å overta bygningene ved det som blir kalt Lappeoppsynsstasjonen i Harvassdalen. Det skal også inngås en festekontrakt med Statskog for feste av nødvendige grunnarealer.

Dette skjer på vilkår av at Byrkije reinbeitedistrikt gjennomfører sin egen nærings- og kulturplan for eiendommen. Ønsket er å utnytte eiendommen både i tilknytning til praktisk reindrift og til utvikling av ny reindriftsbasert næring .

Byrkije reinbeitedistrikt består av tre driftsenheter og er lokalisert i og rundt Børgefjell nasjonalpark. Distriktet har sitt hovedgjerde for rein i Harvassdalen.

Leder for distriktet er Thor Enok Larsen.