Ingen vil ha ansvaret for gammelveien

HÅPER PÅ FYLKESVEI: Sigmund Bårdvik håper på fortsatt fylkesveistatus for dagens vei langs Vefsnrfjorden også etter at Toventunnelen er åpnet. Det gir større sjanse for at veien holdes åpen og sikrer ferdsel for fastboende og hytteeiere, mener han. Bildet er tatt ved Kulstadsjøen.(Foto: Asbjørg Sande)

HÅPER PÅ FYLKESVEI: Sigmund Bårdvik håper på fortsatt fylkesveistatus for dagens vei langs Vefsnrfjorden også etter at Toventunnelen er åpnet. Det gir større sjanse for at veien holdes åpen og sikrer ferdsel for fastboende og hytteeiere, mener han. Bildet er tatt ved Kulstadsjøen.(Foto: Asbjørg Sande)

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Vefsn vil ikke overta fylkesvei 78 langs Vefsnfjorden.

DEL

Statens vegvesen mener den gamle fylkesvei 78 langs Vefsnfjorden bør bli kommunal. Vefsn kommune mener den fortsatt bør være fylkeskommunal.

Det er Nordland fylkeskommune som skal ta den endelige avgjørelsen om hvem som skal ha ansvaret for veien langs fjorden når ny fylkesvei 78 åpnes gjennom Toven.

– Eierskapet er egentlig uvesentlig. Det er ferdselsretten som betyr noe, sier Sigmund Bårdvik i Tovenveien velforening.

Stengt

Uansett eierskap ligger det en forutsetning i bunnen om at veien skal stenges for gjennomkjøring når Toventunnelen åpner. Det går fram av stortingsproposisjonen om bygging av ny fylkesvei 78 og skal hindre bompengelekkasjer.

Bårdvik bor i Søttaren og er eneste fastboende på strekningen der stenging er aktuelt. Han jobber i Mosjøen og har i lang tid argumentert for at det fortsatt skal være mulig å kjøre langs fjorden.

– Det er mer sannsynlig at veien blir holdt åpen og at den blir vedlikeholdt om fylkeskommunene beholder veien, mener han. Hans alternative arbeidsvei er omveien om Toventunnelen og den gamle fylkesvei 78 langs Leirfjorden og Vefsnfjorden.

– Dobbelt så langt og dobbelt så dyrt, sier han.

Politisk behandling

Vefsn formannskap behandler saken om omklassifiseringer og nedleggelser av 15 veisløyfer i forbindelse med ny fylkesvei 78 tirsdag. De aller fleste er veivesenet og kommunen enige om. Det er uenighet om fylkesvei 242 Forsmoen-Nilsskog og altså strekningen langs fjorden, som veivesenet mener Vefsn og Leirfjord skal overta ansvaret for.

Rådmann Magne Pettersen legger fram et forslag i to alternativer. I alternativ 1 beholdes hele strekningen langs fjorden som fylkeskommunal vei. Alternativ 2 åpner for en kombinasjon av kommunal og privat vei, der strekningen Urdsdalen-Korsneset blir nedlagt og strekningen Korsneset-Remneset blir omklassifisert til privat vei. Vefsn kommunes primære forslag er imidlertid at dagens fylkesvei 78 opprettholdes som et fylkeskommunalt ansvar.

Kritisk

Bårdvik er kritisk til at Statens vegvesen ikke utredet konsekvensene av stenging av veien. Han viser til at 270 innbyggere i Leirfjord og en i Vefsn fordelt på 113 husstander vil bli direkte berørt av et gjennomføringsforbud. Det samme gjelder 33 hytter i Vefsn.

Velforeningen har laget sin egen konsekvensanalyse og har anslått årsdøgntrafikken basert på fastboende og hytteeiere i det aktuelle området til 107 biler.

– Mange andre fylkesveier har mindre trafikk enn dette, sier Bårdvik.

Fylkesvei 242 ForsmoenNilsskog gjelder 3080 meter som veivesenet altså vil omklassifisere til kommunal vei. Vefsn mener imidlertid at beliggenhet, tilstand og forventet trafikkmengde tilsier at veien fortatt bør være fylkesvei. Det er registrert 39 husstander langs denne strekningen.

Dyrt

En viktig grunn til at Vefsn vegrer seg for å overta ansvaret for veien langs fjorden, er kostnadene. Det er snakk om ei drøy mil vei og tunneler som vil gi årlige vedlikeholdskostnader på mellom 1,1 og 1,5 millioner kroner.

Veivesenet har forutsatt at strekningen Urdsdalen-Korsneset blir nedlagt. Om Vefsn kommune vinner fram og strekingen fortsatt blir fylkesvei, kan det få konsekvenser for ferdselen langs fjorden.

Rådmannen mener alternativ 1 vil sikre atkomst til grunneiere, fastboende og hytteeiere. En peker også på at det vil opprettholde en god mulighet for gående og syklende til å ferdes mellom indre og ytre strøk. Det sikrer også omkjøringsmuligheter ved planlagte eller uforutsette stengninger av Toventunnelen.

En stenging for gjennomkjøring kan gjennomføres på flere alternative steder, men en stengning på kommunegrensen vil i størst mulig grad sikre atkomst for grunneiere, fastboende og hytteeiere, skriver rådmannen i Vefsn.

Leirfjord kommune har ferdig sin innstilling i denne saken ennå, opplyser administrasjonssjef Britt Jonassen.

Artikkeltags