Det er konklusjonen i et utredningsarbeid som Multiconsult har gjort. Utredningen inngår i rapporten til en av arbeidsgruppene som vurderer den nye sykehusstrukturen på Helgeland.

I analysen er det beregnet hvilket punkt i regionen som teoretisk er beste lokalisering for å minimalisere transportarbeidet for samfunnet.

– Transportteoretisk tyngdepunkt vil bli liggende nord for Mosjøen – ca. der Toventunnelen slår inn fra øst, skriver Hospitalitet i sitt referat fra møtet der dette ble framlagt.

4 modeller

I desember skal styret i Helgelandssykehuset ta stilling til fire ulike modeller for framtidas spesialisthelsetilbud:

1. Framføring av dagens modell.

2. En modell med tre klinikker lokalisert til nåværende sykehus og et nytt sengesykehus.

3. En modell hvor en legger ned all somatisk aktivitet i nåværende sykehus og etablerer et nytt sykehus.

4. Ett sengesyke hus og flere lokalmedisinske sentra i tett samarbeid med kommunene.

Minst reisetid for flest mulig

Utsiktene til 1200–1400 arbeidsplasser klinger som musikk i ørene til Leif Søfting, leder i Mosjøen og omegn Næringsselskap (MON). Han er likevel klar på at hensynet til pasientene blir avgjørende.

– Nå vet vi jo ikke om utredningen kommer til å konkludere med ett, to eller tre sykehus i framtida, men man kan jo anta at man ser for seg endringer, når man setter i gang et så omfattende arbeid. Skulle konklusjonen bli ett stort sykehus, tar vi gjerne imot 1200–1400 arbeidsplasser.

– Det er snakk om spesialisthelsetilbudet til befolkningen i en stor region. Da er det mange ting som må avveies. Ett av de mest sentrale spørsmålene blir imidlertid reisetid og responstid i forhold til akuttberedskapen, legger han til.

Kvalifisert arbeidskraft

– Er det en god ide å legge et eventuelt nytt sykehus utenfor en av de store byene? Mange vil hevde at Drevjadalen er i avskjeklene?

– Det vil være en flott lokalisering ut ifra hva som gir minst reisetid for et flertall av pasientene som sokner til Helgelandssykehuset. Så blir spørsmålet om et slikt sykehus kan trekke til seg kvalifisert arbeidskraft. Men vi må tro det ikke er verre for de ansatte å kjøre 15–45 minutter enn for pasientene.

Et eventuelt nytt sykehus må ligge i triangelet Sandnessjøen- Mosjøen-Mo i Rana. Hensynet til den fjerde store regionen på Helgeland– søndre strøk– må også veie tungt, mener MON-lederen.

– Dersom reisetida blir for lang, kan vi risikere at befolkningen på Sør-Helgeland blir overført til Helse Midt-Norge, Det vil være et tap for vårt helsetilbud, som dermed vil ha et mindre pasientgrunnlag, sier Søfting.

En arbeidsregion

Transporthensynene er bare ett av mange hensyn som teller med når den endelige konklusjonen skal gjøres.

– Først må det avklares om det er ønskelig med ett felles sykehus, sier varaordfører i Vefsn, Magnus Myrvoll (Sp). Han ble med på befaring i godværet onsdag. Kjøretida fra Mosjøen blir i underkant av en halv time fra Mosjøen. Fra Mo i Rana blir kjøretida om lag 55 minutter og fra Sandnessjøen ca. 30 minutter.

Da vi var i Brattlia onsdag var Statens Vegvesen i ferd med å rydde bort anleggsbrakkene som har stått her siden arbeidet med fylkesvei 78 og Toventunnelen startet. Om noen få uker åpner den nye veien med den ca 10,7 kilometer lange tunnelen. Dermed er det duket for en ny tidsepoke for samferdselen på Helgeland. Mosjøen, Sandnessjøen og Mo knyttes tettere sammen til en arbeidsregion.

Stiller med tomt

Varaordføreren har lang politisk erfaring gjennom flere perioder som kommunestyrerepresentant. Nå håper han på et løft for regionen.

– Jeg mener det bør være ett sykehus på Helgeland. Det vil gi robuste fagmiljø, sier Magnus Myrvoll.

– Er kommunen klar til å håndtere et eventuelt vedtak om lokalisering?

– Vi har flere områder som er aktuelle, både i Brattlia og i nordkommunen for øvrig.

– For tidlig å konkludere

Bredt sammensatte arbeidsgrupper har laget fagrapporter på områdene transport, bygg, rekruttering og framskriving av pasientaktivitet. Disse rapportene er ferdige, opplyser Fred A. Mürer, medisinsk direktør i Helgelandssykehuset.

Rapportene skal samles i en felle rapport (utviklingsplan). Rapporten skal presenteres for styringsgruppa i slutten av oktober. Deretter blir saken sendt på høring. Helgelandssykehuset skal behandle saken 11. – 12. desember. Til slutt er det Helse Nord som gjør endelig vedtak.

– Hvilken av de fire alternativene ligger an til å bli realisert?

– Det er for tidlig å si hvilken retning det går. Evalueringen må forankres før den blir presentert for styringsgruppa.

– Arbeidsgruppene offentliggjorde referat fra de første møtene, men det er ikke kommet nye referat siden begynnelsen av mai. Er det en mer lukket prosess nå?

– Det tjener ikke prosessen å lage eksterne referat fra evalueringsmøtene. Nå er målet å få rapporten godt forankret. Det øker sjansen for et godt produkt, sier Fred A. Mürer.