- Styret ser ingen annen løsning enn å innstille det videre arbeidet og avvikle selskapet så raskt som mulig, sier styreleder Steffen Nervik.

Det vil bli innkalt til generalforsamling i Helgeland Lufthavn i løpet av mars. Den vil ta den endelige avgjørelsen om avvikling av selskapet.

- Vi stiller oss undrende til at Luftfartstilsynet etter så kort saksbehandling kan slå fast at Elsfjord-alternativet ikke er egnet til etablering av en felles flyplass for Midt- og Nord-Helgeland, sier Nervik.

Umuliggjort

Men ut fra konklusjonen til Luftfartstilsynet er et videre arbeid med dette alternativet umuliggjort, selv om både vi og andre reiser tvil om Luftfartstilsynet har full dekning for sine konklusjoner. Det har ingen hensikt å polemisere mot tilsynet, sier Nervik.

- Samtidig betyr dette at tanken om en felles flyplass i regionen er skrinlagt dessverre. Etableringen av en flyplass på Hauan i Rana tilfredsstiller ikke de krav som stilles for en felles lufthavn for regionen. Den planlagte etableringen er usentral i forhold til store deler av befolkningen og næringslivet i det aktuelle området, sier han.

Helgeland Lufthavn AS ble formelt stiftet på våren 2009, men prosessen var startet i 2008.

3 - 4 millioner kroner

Til sammen har selskapet brukt mellom tre og fire millioner kroner i løpet av disse to årene.

- Det er såpass mye penger igjen i selskapet at vi skal gjøre opp alle fordringer. Vi kommer ikke til å slå oss konkurs, sier Nervik.

Bjørn Larsen er ansatt som daglig leder, og han har en måneds oppsigelse. En eventuell oppsigelse vil ikke gjelde før generalforsamlingen har gjort sitt endelige vedtak.

Det er Vefsn kommune som er største aksjonær i selskapet, og rundt halvparten av pengene som er brukt, kommer fra kommunens næringsfond. I tillegg til bidrag fra lokalt næringsliv og privatpersoner, har selskapet fått såkalte RDA-midler til drifta.

Kommunestyret i Vefsn bevilget før jul inntil to millioner kroner til flyplassarbeidet, men disse pengene er ikke brukt.

De vil sannsynligvis bli omdisponert til arbeidet med å få utvidet Mosjøen Lufthavn Kjærstad.

Det er et arbeid som den politiske ledelsen i kommunen må ta initiativet til, men prosessen er allerede i gang, sier direktør Knut Petter Torgersen i Mosjøen og omegn Næringsselskap.