Uttalelse fra kommunestyremøte i Grane om forslag om nedleggelse av tannklinikken i Grane kommune.

I forbindelse med fylkestingssamlingen som er i Mosjøen 8 oktober 2018, skal fremtidig tannklinikkstrnktur i Nordland opp som sak. Dette stiller vi oss svært kritisk til, da vi mener et vedtak om nedleggelse av Trofors tannklinikk ikke vil innfri de målsetninger som fylket legger til grunn for å endre tannklinikkstrukturen.

Dagens tannklinikk ble etablert i 2010 i helsedelen av kommunehuset. Tannklinikken ble den gang flyttet fra et eget bygg. Bakgrunnen var ønsket om å redusere kostnader, men viktigere å komme inn i nye lokaler som var tilpasset deres behov. Det å komme inn i et faglig og sosialt miljø ble også sett på som viktig for å fremme trivsel og arbeidsmiljø. Behandlingsutstyr og stoler med mer, er 2 - 4 år gamle, altså relativt nytt. Kostnadene for leie av lokaler til tannklinikken i Grane er på kr 64.880,- pr år.

Bemanningssituasjon beskrives som meget stabil og god. Tannpleieren er bosatt i Grane og ansatt på Trofors, mens tannlegen som har stilling i Grane og Hattfjelldal bor i Mosjøen. Tannlegesekretæren bor i Hattfjelldal. Klinikken er operativ fire dager i uken og alle som har krav på behandling, barn og unge samt eldre og funksjonshemmede i Grane får behandling her. De tar også imot privatkunder når kapasiteten tilsier det.

Når det gjelder tannhelsesituasjonen i Grane er den meget tilfredsstillende, sammenlignet med andre kommuner og regioner. Grunnen til dette er nettopp nær og lettvint tilgjengelighet som gjør at barn og unge innkalles relativt ofte for forebyggende tannhelsestell. Nærhet til helsesøster, flyktningetjenesten, skole, barnehage og sykehjem fremheves her som viktig.

Det tverrfaglige samarbeidet fremheves som meget godt fungerende for klinikken på Trofors. Langtidspasienter i institusjon eller hjemmesykepleie samt psykiatriske langtidspasienter i kommunal psykiatriomsorg har etter lov om Tannhelsetjenesten (§1-3) rett til gratis tannhelsetilbud i Den offentlige tannhelsetjenesten. Hvis det ikke skal være slikt tilbud her i kommunen, og man må reise til nabo-kommunene for tjenesten vil dette få flere negative konsekvenser.

Transportutgiftene med pasient fra institusjon til nabokommune er ren utgift for kommunen. Her må det brukes taxi, og i mange tilfeller må man ta i bruk rullestoltaxi. Dette er dyr transport og omfattes ikke av pasientreise-ordningen. Vi har heller ikke stasjonert rullestol-taxi i Grane. Barna som i dag går fra skolen til tannlegen på Trofors vil ved nedleggelse ha behov for transport.

Hva med kostnadene for foreldre som må ta seg fri fra arbeid for å kjøre barna til tannlege? Hva med at barna blir borte fra ordinær undervisning? Hva med bolyst i små kommuner når fylket vil ta bort en tjeneste som alle forventer skal være der, og som vi forøvrig har hatt i Grane i alle de år?

Grane kommunestyre skjønner at fylkeskommunen må spare penger for å få sine budsjetter til å gå opp. Vi kan selvsagt se på husleien hvis fylkeskommunen mener den er for høy. Fylkeskommunen skriver at det har vært utfordrende å bemanne vakante stillinger, og at de derfor har måttet hente bemanning fra Mosjøen. Tannlegen som innehar stillingen i Grane og Hattfjelldal har søkt på stillingen, men bor i Mosjøen.

Befolkningstallet som fylket opererer med for Grane på 1440 er per dato 1490. Vi kan ikke se utifra de dokumenter som vi er kjent med, og den lokalkunnskapen og faktabeskrivelsen fra våre brukere som har krav på tannhelsetjenester samt de ansatte sine synspunkt, se at forslaget om nedleggelse av tannklinikken på Trofors vil bety bedre tannhelse, innsparing for fylkeskommunen, og økt kompetanse med mer.

På vegne av Grane kommunestyre

Bjørn Ivar Lamo, Ordfører