Fylkesråden har i det nye forslaget til samferdselskart for Nordland foreslått å endre den såkalte Vistenruta med det resultat at all kommunikasjon til anløpsstedet Bærøyvågen i Alstahaug kommune blir lagt ned. Forslaget er temmelig oppsiktsvekkende. Av den grunn ser jeg som eier av kai og ekspedisjonsstedet på Bærøyvågen meg nødt til å bidra med informasjon som tydeligvis har vært ukjent eller av underordnet betydning for fylkesråden. Jeg vil her kun vektlegge forhold som angår ekspedisjonsstedet Bærøyvågen.

I Fylkestingssak 156 for 2014, Økonomiplan og budsjett, under punkt 9, heter det: «Lovpålagt skoleskyss, arbeidsreiser og andre transportbehov til/fra steder med 5 eller flere fast bosatte skal prioriteres». Jeg her vil presisere at det i 2017 bor 5 – fem – fastboende på Bærøy!

Ifølge notater som min avdøde far (som var ekspeditør på Bærøyvågen), framgår det at antall reisende til og fra Bærøy i 2009 var 1366, i 2010: 1524 og i 2011: 1394. I framlegget fra fylket heter det at det i 2016, for Bærøyvågens del, var 545 påstigende og 633 avstigende passasjerer, til sammen 1178. Vi ser at antall passasjerer varierer fra år til år og er synkende, men tallene viser likevel med all tydelighet at de tilfredsstiller de prioriteringene som Fylket i 2014 selv har satt både til antall fastboende og det som hører under «andre transportbehov».

Min far drev butikken på Bærøy fram til høsten 2003. Da var det 6 – seks – fastboende på øya! Med små justeringer har Bærøyvågen fram til i dag hatt samme ruteopplegg som i 2003. Antall fastboende er redusert med 1 – én – på 14 år! I denne perioden har to fastboende flyttet til stedet.

I 2007 bygde min far helt nytt, moderne og privat ekspedisjonskai på Bærøyvågen. Denne investeringen ble gjort med bidrag både fra Nordland fylkeskommune og Alstahaug kommune. Fylkeskommunen var da svært imøtekommende med sitt bidrag selv om det da var NB: 6 fastboende på øya! Synes Fylkeskommunen at det har skjedd så store endringer på stedet at et eksisterende kommunikasjonstilbud skal erstattes med intet?

«Det er fylkeskommunen som bør og skal organisere samferdsel i Nordland, ikke kommuner som mangler likviditet!»

Fylkesråden ser i sitt forslag ut til å ville «sparke» oppgaven med å skaffe kommunikasjon til Bærøyvågen over på en forgjeldet Alstahaug kommune. En slik løsning vil ikke føre noe godt med seg. Nordland fylke må da vite at Alstahaug kommune ikke er i stand til å betjene de oppgavene kommunen allerede har skaffet seg! Det er fylkeskommunen som bør og skal organisere samferdsel i Nordland, ikke kommuner som mangler likviditet!

I tillegg til de 5 fastboende, er det 28 ferie- og fritidshus på selve Bærøy.

Ut over dette består Bærøy krets av Haltøy og Tangen (i Alstahaug kommune) og Heimervik, Aspvik, Norddal, Sørdal, Aspnes og Kjerringvik (i Vefsn kommune). Disse stedene har Bærøyvågen som sitt kommunikasjonsknutepunkt. Der er det 25 ferie- og fritidshus. Altså er det 53 ferie- og fritidshus i kretsen ut over de fastboende. I tillegg til dette bygges det for tiden ei hytte på Bærøy.

Bærøyvågen har fremdeles ekspeditør som bor på stedet.

Bærøyvågen har fremdeles post tre ganger per uke. Posten Norge har for øvrig vært svært imøtekommende for å opprettholde posttilbudet til Bærøyvågen.

Hurtigbåten «Snøfjell» som trafikkerer ruta, er spesialbygd for dette sambandet. Den er livsnerven som året rundt frakter folk, gods og post til og fra øya, i tillegg til kolonialvarer fra Tjøtta.

Som enhver kjenner til, tilfredsstiller Bærøyvågen de kravene som Nordland fylkesting selv har skissert for å opprettholde ruteforbindelsen. Det finnes en rekke steder i fylket som ikke har fastboende og langt færre fritidshus enn i Bærøy krets. Det er steder som ikke fyller kravene, men som likevel ser ut til å beholde ruteforbindelsen. Slikt vekker undring og harme.

Denne lille opplistingen viser at Bærøy og Bærøy krets ennå ikke er «avgått ved døden». Med tanke på de konsekvensene det vil føre med seg for Bærøy og det folket som bruker, bor og har tilhørighet til dette øysamfunnet, er det beklagelig å tenke på at en Fylkesråd for samferdsel, som faktisk representerer distriktspartiet Senterpartiet, ser ut til å ville «avlive» dette lille samfunnet – såfremt det eksisterende forslaget blir vedtatt i Fylkestinget.

Med positive forhåpninger og vennlig hilsen fra

Kåre Hansen