«Det er med andre ord et stort eksperiment med liv og helse som settes i verk uten at systemet for å kvalitetssikring er på plass»

Endret: Harald Lie, ordfører i Hattfjelldal, mener forutsetningene for den nye ambulanseplanen har endret seg på flere områder og at det ikke finnes en detaljert implementeringsplan som kan fungere. Foto: Privat

Endret: Harald Lie, ordfører i Hattfjelldal, mener forutsetningene for den nye ambulanseplanen har endret seg på flere områder og at det ikke finnes en detaljert implementeringsplan som kan fungere. Foto: Privat

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leserbrev 

Ny ambulanseplan foreslår å gå fra 4 til 3 ambulanser i Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Da styret vedtok reduksjonen, la de en rekke forutsetninger til grunn., Disse forutsetningene er nå endret når sykehuset nå har framlagt sin «implementeringsplan» for styret den 25.09.17. Det er derfor svært alvorlig for hele ambulanseområdet vårt når reduksjon i antall biler kommer lenge før blant annet kompetansen og nye ambulanselokaler er på plass. Tross brudd på forutsetninger vil ikke Helgelandssykehuset gjennomføre ROS-analyse som avdekker risiko og negative virkninger for innbyggerne i regionen.

Tidligere har det noen ganger vært sendt ambulanse fra Vefsn til Grane for å være i beredskap dersom både ambulansen i Hattfjelldal og Grane har vært opptatt. Vil dette fortsatt være praksis hver gang den ene ambulansen i Hattfjelldal og Grane er opptatt? Slike spørsmål bør komme fram i en implementeringsplan som også beskriver hvordan beredskapen videre framover skal ivaretas.

Her er noen av de endrede forutsetningene:

Foreslått: midlertidig ambulansestasjon i gamle lokaler vest for E6. I vedtatt ambulanseplan var lokasjon 3 km øst for Trofors valgt nettopp for å få ned responstiden til Hattfjelldal. Ny lokasjon vest for Trofors, i ikke godkjente lokaler, gir minst 5 minutter lengre responstid til hele Hattfjelldal.

Det er for lengst bygd ny ambulansestasjon i Hattfjelldal som oppfyller Helgelandssykehusets krav. Denne sto ferdig allerede da styret fattet sitt vedtak om ny struktur. Slik sett burde ambulansen som nå lokaliseres til Trofors, vært stasjonert i Hattfjelldal for at kvaliteten på ambulansestasjonen skal oppfylle Helgelandssykehusets krav.

Pakkeforløp for hjerneslag er nå ute på høring. I punkt 2 av 3 i målsettingen står det følgende: «Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor .» Dette blir med dagens tidsfrister umulig å overholde uten ambulanse i Hattfjelldal.

Det var ved siste utlysing av ledige stillinger ikke vanskelig å rekruttere nytt ambulansepersonale i Hattfjelldal. Rekrutteringsproblemer var noe som Helgelandssykehuset har påstått var en av begrunnelsene til at ambulansestasjonen i Hattfjelldal skulle legges ned.

E6 er vedtatt utbedret, noe som heldigvis og med all sannsynlighet fører til færre ulykker på E6 i Grane og Vefsn. Høy ulykkesfrekvens på E6 var en begrunnelse for lokalisering i Grane.

Nye oppgaver og økt kompetanse i ambulansen er ikke innført. Og det tar tid å oppgradere ambulansepersonalet til Bachelornivå. Og Det tar tid å innføre behandlingsopplegg for blant annet hjerneslag.

Det er ikke utarbeidet en detaljert implementeringsplan slik styret vedtok.

Oppfølgingsprosjektet som skal måle effekten av tiltakene er ikke beskrevet. Samarbeidet med Hattfjelldal kommune fungerer svært dårlig på dette området.

Det er med andre ord et stort eksperiment med liv og helse som settes i verk uten at systemet for å kvalitetssikring er på plass. Det er galt nok å redusere fra 4 til 3 biler. Men det er helt uholdbart å gjøre dette uten en detaljert implementeringsplan. Og da må en selvsagt se på risiko og sårbarhet på nytt dersom endringene skulle tilsi det. Det er ellers svært lite presist av Helgelandssykehuset å vise til at detaljert implementeringsplan ligger ved i orienteringssaken til styret når de som kjenner saken ikke finner den detaljerte planen.

For berørte innbyggere er det svært lite tillitsskapende når en heller ikke vil gjennomføre ROS analyse for å kartlegge risiko og sårbarhet i ambulanseområdet.

I saksutredningene til vedtatt ambulanseplan står følgende:

«Beregninger viser at en bil fra en stasjon ca. 3 km øst for E6 i Trofors vil kunne nå Hattfjelldal sentrum på 25 minutter dersom den følger fartsgrensen. I utrykning vil tiden kunne tas noe ned. Sett i sammenheng med at vi også plasserer besetningen på vaktrom vil dette gi en reell forsinkelse i forhold til dagens løsning på ca. 20 minutter. Samtidig er ambulansetjenesten i Hattfjelldal den av våre tjenester der vi har størst problemer med bemanning. Vi har fire fastboende ansatte i kommunen, men mangler dekning ved ferier, høytider og sykdom.»

Dette er helt feilaktige påstander som Helgelandssykehuset la fram for styret for å få gjennomført ny ambulanseplan. Det nærmer seg nå vinter og Helgelandssykehuset opererer med fartsgrenser etter vei som måleindikator og ikke virkelig kjøretid.

Om svekkingen av ambulanseområdet Grane, Vefsn og Hattfjelldal er et ledd i plasseringen av sykehus skal jeg ikke spekulere i, men at Helgelandssykehuset tar aktive grep for å ramme området vårt er det ingen tvil om. Innføring av ny plan, før kvalitet og oppfølging er på plass, er feil vei å gå. I saksutredningen skriver de:

«For de fleste betyr forslaget kortere responstid, mens det for mindretallet betyr lengre responstid. Det er vårt dilemma.»

For Vefsn, Grane og Hattfjelldal er dilemmaet at reduksjon i antall biler ser ut til å skje før kompetanseheving, avtaler med kommune og lokaler er på plass, i tillegg til at alle får lengre responstid.

Det mangler en detaljert implementeringsplan!

Harald Lie

Ordfører i Hattfjelldal

Artikkeltags