(iSandnessjøen)

Rapporten fra Universitetssykehuset i Nord-Norge:

Rapporten fra Universitetssykehuset i Nord-Norge

Konklusjoner:

1. Journalgjennomgangen har ikke avdekket holdepunkter for at coloncancerkirurgien ved Sandnessjøen sykehus er uforsvarlig eller avviker vesentlig fra kvalitetskrav for coloncancerkirurgien nasjonalt.

2. Det er få pasienter med kreft i tykktarmen som opereres ved både Sandnessjøen og Mo i Rana. Dette skaper store konfidensintervall for resultatene ved begge enheter og gjør det vanskelig å vurdere både gode og dårlige resultater.

3. Moderne kreftkirurgi kan ikke vurderes alene utfra behandlingsresultater eller journaler. Helsedirektoratet anbefaler at moderne kreftkirurgi skal drives av fagmiljø som består av tre eller flere spesialister for å sikre kontinuitet, et faglig kollegium, samt tilstrekkelig robusthet i forbindelse med ferie og annet fravær. Videre anbefaler Helsedirektoratet at kreftkirurgien skal være organisert slik at den sikrer spesialistutdanning, faglig fordypning og kvalitetsarbeid, samt at alle avdelinger som utfører kreftkirurgi registrere i nasjonale komplikasjonsregistre, samt monitorere og dokumentere egne resultater som grunnlag for forbedring.

Signert: Rolv-Ole Lindsetmo, Klinikksjef K3K, UNN, Professor, UiT

Rapporten fra Oslo universitetssykehus:

Rapporten fra Oslo universitetssykehus

Konklusjoner

Sandnessjøen sykehus opererte i gjennomsnitt 12 pasienter per år i perioden 2016-2019. Vedsykehuset var det signifikant høyere 100-dagers dødelighet enn landsgjennomsnittet. Dette kanskyldtes at de opererte pasienter som var skrøpelige og med mye komorbiditet, og som når de itillegg fikk komplikasjon(er) til operasjonen, ikke tålte belastningen.

I tillegg synes det som om komplikasjoner ble erkjent for sent og at tiltakene ikke var i tråd med godpraksis i flere av tilfellene.

Etter min vurdering hadde flere av pasientene så høy risiko for meget alvorlige komplikasjoner at dethadde vært tryggere om de ble operert ved sykehus med høyere beredskapsnivå og bredere,tverrfaglig kompetanse i vaktsjiktet enn det lokalsykehusene har. Jeg mener at den høyedødeligheten gir grunnlag for bekymring.

Hos mer enn en tredjedel av pasientene ble ikke operasjonen utført så radikalt (omfattende) somanbefalt i norske, nasjonale retningslinjer. Hos 30 % ble det ikke utført så sentral lymfeknute-fjerningsom anbefalt og hos 16 % fjernet man mindre av tarmrøret med tilhørende krøs enn det som eranbefalt. Kompromisser i forhold til radikal fjernelse av svulsten kan øke risikoen for at pasientenikke blir helbredet av kreftsykdommen. Hvorvidt avvikene som er påvist i denne pasientserien harført til lavere sykdomsfri overlevelse enn om inngrepene hadde vært gjennomført i tråd medretningslinjene, er umulig å svare på. For det første er observasjonstiden foreløpig for kort; den børvære minimum 4-5 år fra operasjonstidspunktet. Uansett er pasientserien så liten, og den statistiskeusikkerheten i estimatene av overlevelse så stor, at det aldri vil være mulig å si sikkert (med 95 %sikkerhet) om resultatene i Sandnessjøen er dårligere enn landsgjennomsnittet. Jeg mener likeveldet er bekymringsfullt når det påvises så hyppige avvik fra nasjonale retningslinjer som jeg har funnet her.

Ved Mo i Rana sykehus opererte man i snitt 25 pasienter med tykktarmkreft per år. Dødeligheten varikke signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet. Avvik fra nasjonale retningslinjer for radikalkreftkirurgi var forholdsvis sjelden (mindre enn 10%), og jeg vil anta at dette er like godt som detandre norske sykehus presterer.Også ved MiR opererte man noen pasienter med stor risiko for alvorlige komplikasjoner, og sometter min vurdering bør opereres ved sykehus med høy beredskap.

Ved begge sykehus mener jeg at forekomsten av intraoperative og postoperative komplikasjonerligger innenfor det som vanligvis presenteres i studier av store pasientserier.

Signert: Arild Nesbakken, Professor emeritus / Overlege i Gastrokirurgi, Oslo Universitetssykehus

Rapporten fra St. Olavs hospital:

StOlavshospital.pdf

Total vurdering

Ut fra volum og kvalitet på kirurgien på Helgelandssykehuset virker det fornuftig å sentralisere alleoperasjonene til et senter i Mo I Rana. Dette er ut fra en total vurdering av volum og kvaliteten påden behandlingen som er gjennomført.

En del av forholdene rundt enkelt operasjoner i Sandnessjøener av en slik art at man vil anbefale at forholdene vurderes av tilsynsmyndigheten, og i første omgang da ved Helsetilsynet.

Dokumentet er ikke signert med navn (red.amn).