Gå til sidens hovedinnhold

"Leirfjord Arbeiderparti ønsker en ærlig politikk"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(iSandnessjøen)

Sp, FrP og Rødt er veldig fornøyd med sitt vedtatte budsjett, og mest av alt er de stolt av at de har berget oppvekstsentrene. Prisen for å ha berget oppvekstsentrene sier de svært lite om, og det er ikke ærlig politikk. I tøffe tider er politikere nødt til å ta tøffe valg. Ikke alle partier tør det. Løsninga blir heller et sjansespill med skattebetalernes penger basert på en rekke tiltak med svært usikre prognoser. AP har i alle fall basert budsjettforslaget sitt på realistiske tall og sikre prognoser. Det er ærlig politikk.

Skolestrukturen har vært hardt debattert og Ap har i den forbindelse fått mye negativ oppmerksomhet for å ville sentralisere. Jeg skulle gjerne sett at vi hadde sterke oppvekstsenter i alle kommunens grender. Realiteten er dessverre en annen. Når elevtallet er såpass lavt, og avstanden til sentralskolen er overkommelig, mener vi at en sammenslåing av skolene er fornuftig, med tanke på kommunens totale ressursbruk. For at vi skal kunne balansere budsjettet og samtidig sette av penger til fond har vi ikke funnet andre muligheter.

De senere dagene har struktur rundt helsetjenesten også fått spalteplass. FrP, Sp og Rødt har, med tanke på å spare penger, bedt administrasjonen utrede mulighetene for et felles legekontor med Alstahaug. Her ser man for seg en samhandling som skal styrke tjenesten og gi en besparelse gjennom felles ledelse. Videre ser man for seg at et større felles fagmiljø vil gi bedre rekruttering. Dersom fagmiljøet skal bli større, forutsetter ikke det da en samlokalisering? Vi frykter at Leirfjord kan miste legetjenesten.

Tilflytting

En ting vet vi alle; vi står foran tøffe økonomiske tider. Vi ønsker alle å være positive optimister, og vi ønsker alle nye tilflyttere til kommunen velkommen. Vi mener allikevel, i motsetning til FrP, SP og Rødt, at det er risikabelt å legge ei så sterk befolkningsvekst som ei forutsetning for å få balanse i regnskapet, når tendensen er at vi mister innbyggere. I 2019 mistet Leirfjord kommune 42 personer, mens Nordland fylke mistet 839 personer samme år. (tall fra ssb.) Ikke siden i 1997 har fraflyttingen fra fylket vært større. Dette er i aller høyeste grad beklagelig, men det kan virke til å være en villet politikk fra regjeringen i godt kompaniskap med FrP. Det som trekker folk til kommunen er gode tjenester og et godt omdømme. Gode tjenester henger sammen med kommunens økonomi. AP ønsker derfor en politikk som sikrer god økonomi, og som i neste omgang skal sikre at vi kan forbli egen kommune, og ikke en utkant av en eventuell HALD-kommune. Hvis så blir tilfelle vil vi bli vitne til at mange av Leirfjords tjenester blir sentralisert.

Sykefravær

Nå skal man vokte seg for ikke å bli negativ, men vårt budsjettforslag er ikke basert på ei glasskule, men realistiske prognoser. Viktigheten av et målrettet arbeid for å redusere sykefraværet er stor, men å øke inntekter på mindre sykefravær tilsvarende 1 mill. første år og 1,75 mill. senere i økonomiplanperioden? Korttidssykefraværet er på ca. 1,7%, noe som er svært lavt. SP, FrP og Rødt mener at det er realistisk å skaffe kommunen inntekt på 750 tusen pr. år med en reduksjon i korttidssykefraværet. Kanskje kan det være noe å hente, men 750 tusen er mye. Det å kunne foreslå en så formidabel reduksjon på så kort tid, er langt på veg å karakterisere kommunens ansatte, herunder sykehjems-, barnehage- og skoleansatte som late. Det forventes at sykefraværet skal gå kraftig ned i takt med at arbeidsbyrden blir større, som et resultat av nedbemanning i alle sektorer.

Dette er to forutsetninger som med lav sannsynlighet inntreffer. Det perfekte budsjettet er vanskelig å få til når forutsetningene er som de er. Da må politikere ha mot til å ta upopulære grep. Etter ei total vurdering av kommunens økonomi, må det gjøres prioriteringer som svir. Oppvekstsentrene er de eneste virksomhetene som ikke lider under omstillingen. LBU er til nå redusert med 1.5 stilling. I tillegg er skolehelsetjenesten beskåret til beinet. Dette svir virkelig. Som om ikke det er nok, så er bevilgningene til ombygging av LBU betydelig redusert. Prisen betaler elevene på LBU, og sårbare elever betaler mest.

Det har vært mye snakk om realisme i budsjettet. Vi er skeptisk til Sp, FrP og Rødt sitt vedtatte budsjett, men vi registrerer at Sp har sikret seg gjennom uttalelser som; det eneste som kan forhindre godt resultat er en «gå sakte aksjon». Dette ble sagt av representant Trine Fagervik fra kommunestyrets talerstol 16.12.2020. I Helgelendingen 28.12.2020 sier hun følgende: «jeg håper jo at vi kan jobbe for at det skal gå med dette budsjettet, at det ikke blir sånn at noen går inn for at dette ikke går» Her har de på en briljant måte, på forhånd lagt skylda på noen andre, dersom de mislykkes med et budsjett de selv sår usikkerhet rundt. Det er da vel ingen, verken ansatte eller politikere som ikke ønsker at dette skal gå.

Barnehage

FrP har ytret stor bekymring for kommunens barnehagetilbud. Vi kan forsikre om at det vil bli barnehageplass til alle som trenger det i Leirfjord. Fødselstallene varierer fra år til år, og i perioder er det store fødselstall. Leirfjord har, som kjent, hatt en periode hvor det har vært store barnetall, og det er svært gledelig. Tendensen er derimot at fødselstallene flater ut og at behovet etter hvert blir mindre. Vi ønsker derfor å redusere kapasiteten i takt med etterspørselen. Da vil vi få penger til overs som kan brukes på andre gode formål.

Voksenopplæringa

FrP og Sp har virkelig funnet tilbake til hverandre, og vedtaket om nedleggelse av voksenopplæringa, samt planer om å søke på prosjektet «direktefinansiert eldreomsorg», har gitt grobunn for samarbeidet. Leirfjord har, som få kommuner på vår størrelse, fortsatt blitt anmodet om å bosette flyktninger. Dette har gitt kommunen kjærkomne inntekter, samt at det har gitt mange arbeidsplasser. Videre har kommunen blitt beriket med kulturelt mangfold og god arbeidskraft. Idrettslaget, og da spesielt fotballgruppa, har nytt godt av tilskudd av gode spillere. Dette kan ha betydd et være eller ikke være for noen av de aldersbestemte fotballagene. Hvis vi nå skal avvikle voksenopplæringa blir det totale tilbudet dårligere. Vi legger ned gode arbeidsplasser i Leirfjord og bruker omtrent samme sum med penger til å kjøpe tjenesten i Alstahaug. Den mest sårbare gruppen mennesker blir hardt rammet. Dette er mennesker med stort behov for oppfølging av helsetjenester, oppfølging av NAV osv. Med busstilbudet vi har i distriktet betyr det at en time til lege er det samme som en hel dags fravær fra skolen. Det er ikke god integrering. At FrP og Sp kan støtte dette er ikke overraskende, men at Rødt stemte for å legge ned voksenopplæringa er uforståelig. Nå skal denne saken opp til ny behandling. Vi håper da at S, Frp og Rødt ombestemmer seg slik at vi fortsatt kan tilby tjenesten i Leirfjord.

Kommentarer til denne saken