Målet er at Vefsna kan åpnes for fiske i 2018. Dersom myndighetene imøtekommer forvaltningslagets søknader kan elva åpnes for et begrenset prøvefiske 15. juli i år, fem år etter at elva ble rotenonbehandlet. Så langt tyder alt på at behandlingen er vellykket. Ikke nok med det. Elva skal ifølge undersøkelser som er gjort, ha en rikholdig fiskebestand der estimater tyder på over 6.000 gytelaks og om lag 10.000 større sjøørret i gytetiden. Dersom estimatene stemmer og man unngår ny smitte, kan det være duket for et fiskeeventyr av godt, gammelt merke.

Vefsna representerer en betydelig verdi for kommunene elva renner gjennom. Da kampen om kraftutbygging sto på som hardest, var drømmen om ei frisk, urørt elv full av fisk blant de sterkeste argumentene mot å utnytte vassdraget til kraftproduksjon. I debatten ble det ofte fokusert på den verdien ei frisk elv vil ha for bolyst og berikelse for innbyggerne i kommunene, samtidig som opplevelsesturisme ble løftet fram som en ny næring. Nå kan det se ut som om de mest optimistiske drømmene er i ferd med å gå i oppfyllelse.

Når fagetatene nå kan legge fram det de selv betegner som gode resultater, er det estimater som ikke preges av overdrivelse. Det er derfor all grunn til å tro at fiskebestanden i Vefsna er svært god, og at den er i sterkt vekst. Det gir lokale fiskeentusiaster og rettighetshavere god grunn til å se lyst på framtida.

Vi forventer at lokalbefolkningen får slippe til når elva åpner for fiske, enten det er prøvefiske fra 15. juli i år eller i 2018, og at ønske om tilgang på fiske for innbyggerne i de tre kommunene Vefsna renner gjennom også imøtekommes i framtida.

Det er en kjent sak at private rettighetshavere nå er i full gang med å rigge seg for ei framtid med ei fiskerik elv der fiske og opplevelser knyttet til dette kan selges til pengesterke fra inn- og utland. Det respekterer vi selvfølgelig. Men forutsetningen er at lokalbefolkningen også får slippe til. Ikke bare på de minst attraktive strekningene, men også i de attraktive områdene. Og til en pris som er overkommelig for ei lokal pengebok.

Det er brukt betydelig summer av fellesskapets penger for å behandle og å reetablere fiskestammene i elva. Derfor er det grunn til å advare mot et regime som i framtida utelukker lokale fiskere, eller henviser dem til områder som er lite attraktive. Så har vi med oss at det var det offentlige gjennom Statkraft som i sin tid førte gyrosmitten til elva.

I ytterste konsekvens handler dette om forvaltningsregimets legitimitet. Den største gevinsten av ei frisk elv er at man fordeler godene på en best mulig måte. Det krever stor grad av nøkternhet. Det kan være vanskelig når svært mye av fiske i ei frisk elv kan selges med svært god fortjeneste.