"Både for egen kommune, innbyggerne og tilbydere av ulike tjenester kunne anskaffelsesprosesser meget vel vært overlatt til større kommuner med et større fagmiljø"

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger

Herøy kommune gikk på et knusende tap i Alstahaug tingrett i saken mot Contractor Bygg og EntrepreTor AS. I dommen får kommunen blant annet sterk kritikk for ikke å ha håndtert habiliteten på en god nok måte. Rettens kjennelse bør uavhengig av ankespørsmålet være et meget godt grunnlag for mange små kommuner til å vurdere hvordan anskaffelsessaker skal håndteres.

Herøy kommune må ut med over åtte millioner kroner etter tapet i tingretten. Saken dreier seg om bygging av nytt helsehus/sykehjem i Herøy. Etter en anbudsrunde gikk oppdraget til et det lokale firmaet XO Construction. Contracor Bygg og EntrepreTor AS som også la inn bud på jobben, reagerte sterkt på tildelingen av oppdraget og stevnet kommunen. Spørsmålet om kommunens habilitet i anbudsprosessen var ett av flere sentrale punkt i stevningen. Nå vurderer partene hvorvidt dommen skal ankes.

Alstahaug tingrett kommer i sin dom med en sviende kritikk av Herøy kommune. Blant annet kritiseres kommunens håndtering av habilitet. Vi vil tro dette er en problemstilling mange andre kommuner også møter når anskaffelsesprosesser skal håndteres og der det er lokale tilbydere. Små forhold og bekjentskap er ikke det beste utgangspunktet for en saklig håndtering av prosesser som i ett og alt skal være tuftet på objektivitet. Uavhengig av den omtalte rettssaken kan det være grunn til å spørre seg om ikke små kommuner hadde vært tjent med å inngå samarbeid og trekke veksler på kompetansen i større kommuner med et større miljø når det gjelder store anskaffelser.

Vi ser i dag at kommunene samarbeider innen en rekke områder. Samarbeidet fungerer i det alt vesentlige godt, og innebærer i mange tilfeller at man kan bygge konsistente kompetansemiljø knyttet til de oppgavene som skal løses.

Et godt omdømme er særdeles viktig for alle, også små kommuner med små forhold. Samtidig er det slik at kravet om objektivitet og habilitet flagges høyt. Spørsmålet er i mange sammenhenger ikke om man ut fra eget skjønn makter øvelsen å håndtere nære relasjoner på en god måte, men om hvordan omgivelsene opplever det som skjer.

Både for egen kommune, innbyggerne og tilbydere av ulike tjenester kunne anskaffelsesprosesser meget vel vært overlatt til større kommuner med et større fagmiljø. Det ville sikret ryddige prosesser og trolig også bedre avtaler i form av lavere kostnader. Med bakgrunn i saken fra Herøy er det på høy tid at kommunene sammen ser på mulighetene for samarbeid i anskaffelsesprosesser. I motsatt fall frykter vi at det vil komme flere saker av samme type som i Herøy, og som koster innbyggerne millioner av kroner.

Artikkeltags