«Vindkraftanlegg på land, som det Eolus vind skal i gang med å bygge i Vefsn, innebærer betydelige naturinngrep»

Av
DEL

Vind-regimet må fornyes

MeningerDagens regime for lokale ringvirkninger av nye vindkraftanlegg må fornyes. Endringene bør være av liknende modell som for vannkraft og annen energiproduksjon. Det vil blant annet sikre vertskommunene inntekter som står i stil med ulempene lokalsamfunn påføres ved at store naturområder blir båndlagt.

Vindkraftanlegget i fjellområdene vest for Mosjøen vil gi Vefsn kommune skatteinntekter i størrelsesorden 12 millioner kroner i året. I tillegg kommer ringvirkninger av arbeidsplasser knyttet til anlegget. Når fordeler og ulemper ved denne typen utbygging skal vurderes, er det en rimelig inngangsbillett utbyggerne pålegges for å sikre seg bruken av store utmarksområder i flere tiår framover.

Vindkraftanlegg på land, som det Eolus vind skal i gang med å bygge i Vefsn, innebærer betydelige naturinngrep. Det er både motstandere og tilhengere av vindkraft på land enige om. Så blir debatten hvor mye som kan forsakes av natur for å skape ny lokal aktivitet og lokale ringvirkninger. I tillegg er det viktig å ta inn over seg behovet for miljøvennlig kraft. Vi tror lokalsamfunnet må være villige til å akseptere at naturområder tas i bruk for at det skal skapes ny aktivitet. Forutsetningen er selvsagt at vilkårene i konsesjonen innfris.

Debatten for eller mot landbasert vindkraft er helt på sin plass. Noe av årsaken til ordskifte er mangelen på et helhetlig nasjonalt regelverk knyttet til denne typen naturinngrep. Tre klimaforskere i forskningsstiftelsen Cicero påpeker nettopp dette i et innlegg i Dagens Næringsliv. De foreslår grunnrenteskatt på profitt fra vindkraft, lik den skatten vi har på olje, naturgass og stor vannkraft.

Logikken er at når bedrifter får konsesjon for å forvalte naturens ressurser, så bør avkastning utover normalt nivå tilfalle fellesskapet i lokalsamfunnene som berøres. I tillegg har de flere anbefalinger for å senke konfliktnivået ved denne typen kraftutbygging. Blant annet foreslår de å senke tempoet for å høste erfaring. Forskerne tar også til ordet for at berørte arealer bør kompenseres med et like stort areal urørt natur, gjerne i form av vern. De mener også det må utarbeides en helthetlig plan for elektrifisering av Norge. Sist men ikke minst anbefaler de å satse mer på vindkraftverk til havs.

Vindkraftverket på et ca. 50 kvadratkilometer stort område i Vefsn vil ha konsekvenser for beitenæringa som følge av et omfattende naturinngrep. Samtidig er kommunen helt avhengig av at det utvikles ny industri og at man også makter å tiltrekke seg ny virksomhet innen andre sektorer. Det er en hårfin balansegang mellom hensynet til de som blir direkte og indirekte berørt, og behovet for utvikling av lokalsamfunnet.

Det planlagte vindkraftverket i Vefsn vil bli bygd. Men for framtida er det særdeles viktig at regjering og storting får fart på arbeidet med å utarbeide et helhetlig regelverk. Som forskerne i Cicero tror vi det kan bidra til å dempe konfliktnivået samtidig som produksjon av klimavennlig energi økes. I motsatt fall risikerer vi et regime der vi sitter som leilendinger i egen kommune. Det er ingen tjent med.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags