Ingen nye regler

Bildetekst

Bildetekst

Artikkelen er over 5 år gammel

Det legges ikke opp til noen endringer av fiskebestemmelsene fra 2014 til 2015.

DEL

Før sesongen 2016 kan det imidlertid bli betydelige endringer i bestemmelsene for fiske etter anadrome laksefisk, både i sjøen og i vassdragene, skriver Fylkesmannen i Nordland på sine nettsider.
Miljødirektoratet har orientert fylkesmennene om at direktoratet ønsker en grundig gjennomgang av dagens bestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og elvene før fiskesesongen 2016. Direktoratet har også orientert om at reguleringsbestemmelsene fra 2014 vil bli videreført i 2015.


Informasjon fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet for fastsetting av forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag. Den siste store gjennomgangen av reguleringsbestemmelsene skjedde i 2012. Etter dette har det bare vært gjennomført mindre nødvendige justeringer i bestemmelsene for regulering av fiske. Prosessen for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra sesongen 2016 blir i stor grad lagt opp på samme måte som ved revisjonen i 2012, og det er lagt opp til at det fattes vedtak i begynnelsen av desember 2015. Reguleringsprosessene involverer en rekke organisasj oner og instanser lokalt, regionalt og nasjonalt, herunder samiske interesser.


Fortsatt strenge reguleringer i Nordland


Som det framgår i bakgrunnsnotatet fra direktoratet er innsiget av laks til de fleste regionene i Norge for tiden historisk dårlig. Dette er også situasjonen i det meste av Nordland. Den kunnskapen som fins om laksebestandene i fylket tyder på at de fleste av laksebestandene for tiden er så små og reduserte at de ikke tåler normal beskatning gjennom fiske. Et flertall av lakseelvene i fylket er av den grunn heller ikke åpnet for laksefiske.

Dagens strenge reguleringer av laksefisket i sjøen og elvene er svært viktig for å sikre brukbare gytebestander. Det er et hovedmål å ha nok gytelaks til å oppfylle gytebestandsmålet for den enkelte elv, noe som er nødvendig for å få produsert den mengde laksunger som elva er god for. Resultater fra omfattende undersøkelser de siste årene tyder på at det er nok gytelaks i omkring halvparten av de undersøkte vassdragene i fylket. De fleste vassdragene med underskudd av gytefisk har som kjent ikke vært åpnet for fiske de siste årene.


Lokal medvirkning


Miljødirektoratet har nå bedt fylkesmennene om å orientere elveeierlagene og andre berørte parter om prosessen med å gjennomgå bestemmelsene for fisket før sesongen 2016. Bakgrunnsnotat fra direktoratet beskriver hvordan dette legges opp.

Lag og organisasjoner kan komme med innspill i forbindelse med endringer av reguleringsbestemmelsene. I vassdrag med tilfredsstillende lokal organisering, der det finnes et aktivt organ for rettighetshaverne og hvor det er etablert et godt forvaltningsopplegg, er det anledning til å utarbeide forslag til fiskeregler lokalt. Innspill og forslag føres, så langt som mulig, på skjema som fins i høyre marg, og må være sendt hit innen 16. mars 2015. Det er viktig at forslagene ikke er i strid med retningslinjene for regulering av fisket, slik disse er beskrevet i bakgrunnsnotatet. Ta gjerne en telefon hit for å diskutere aktuelle endringer.

Mottatte innspill og forslag blir en del av grunnlaget for Fylkesmannens forslag til Miljødirektoratet, som skal oversendes innen fristen 27. mars 2015.

Artikkeltags