«La elva leve»-filmen er høyaktuell og nå prisbelønt

Filmen «Ellos eatnu – La elva leve» har premiere i disse dager. Dessverre er temaet i filmen like aktuelt som da striden om utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget gikk for seg mellom 1978 og 1980. Naturen som har vært og er grunnlaget for samisk nærings- og kulturutøvelse i tusenvis av år, er under enda sterkere press fra det norske storsamfunnet i dag.

Her i Nordland er f.eks. ca. 60% av Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt sine beiteområder nå berørt av diverse naturinngrep, mest kraftutbygginger, bl.a. Øyfjellet vindkraftverk. Reinbeitedistriktet kjemper for tiden imot at Mo Industripark/Miljøkraft AS sin vannkraftkonsesjon for Stikkelvika kraftverk i Hattfjelldal kommune skal få utsatt frist for byggestart. Fristen går ut i høst. Foruten at reindriften må legges om så vil en evt. Stikkelvika-utbygging ramme det i samisk tradisjon hellige fjellet Kjerringtind med tunnel og oppdemmet vann. Saken kommer snart opp i Stortinget som et spørsmål til Olje- og energiminister Terje Aasland fra SV sin miljøpolitiske talsmann, Lars Haltbrekken.

Videre kan nevnes Hestmann Strandtind reinbeitedistrikt som er rammet av flere større og mindre vannkraftutbygginger, bl.a. Smibelg og Storåvatn kraftverk i Rødøy kommune, og drifter nå under trussel om vindkraftutbygging på Sjonfjellet som er et viktig vår- og sommerbeite.

Ser vi utenfor Nordland, så har den norske regjeringen hittil motarbeidet Høyesterettsdommen på Fosen fra 11. oktober i 2021. Et enstemmig storkammer i Høyesterett dømte da konsesjonene for å drive Norges største vindkraftverk i Roan og på Storheia for ugyldige fordi de krenker Norges urfolk, reindriftssamenes rett til kulturutøvelse i henhold til artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, en konvensjon Norge har undertegnet og er forpliktet av. Snart ett år og fire måneder etter at dommen falt, fortsetter vindkraftverkene som om ingenting har skjedd. Det regjeringen holder på med, vitner ikke om vilje til forsoning med den samiske nasjonen og å ta oppgjør med uretten som har blitt gjort.

Foruten at det foregår et pågående menneskerettighetsbrudd imot de samiske reindriftsutøverne på Fosen, så reiser regjeringens håndtering av Fosendommen ubehagelige spørsmål ved Norge som rettsstat. I Grunnlovens §88 står det, sitat: «Høgsterett dømmer i siste instans.» og i §90, sitat: «Ein høgsterettsdom kan ikkje i noko tilfelle ankast.» Er Norge i ferd med å utvikle seg til land vi ikke liker å sammenligne oss med der politiske myndigheter overstyrer rettsapparatet?

Naturvernforbundet har erfart at vårt formål om å bevare natur svært ofte er sammenfallende med de samiske interessene. Vi har derfor i mange år samarbeidet imot utbyggingssøknader og har nettopp opprettet vårt Samepolitiske råd. Urfolks betydning for vern av verdens gjenværende natur er nå også erkjent og omtalt i hele 7 av totalt 23 punkter i verdens Naturavtale som Norge gikk i spissen for og undertegnet sammen med 188 land i Montreal i Canada den 19. desember i fjor. Naturavtalens punkt 3 omhandler reelt og representativt vern av minst 30 % av gjenværende uberørt land og hav innen 2030, og punktet avslutter uttrykkelig med at, sitat: «...., erkjenne og respektere rettighetene til urfolk og lokalsamfunn, inkludert over deres tradisjonelle territorier.»

Naturvernforbundet synes det er ekstra gledelig at «La elva leve»-filmen er så vellykket som filmkunst. Dette kom spesielt til uttrykk under Nordens største filmfestival i Göteborg nylig der filmen den 4. februar mottok både publikumsprisen og kritikerprisen. I juryens begrunnelse står det bl.a. at «På mesterlig vis formidler filmen den sorgen som ble forårsaket av truslene om forsvinnende kultur og tap av identitet, språk og familiebånd.» «La elva leve»-filmen kan ha kraft i seg til å sette ny dagsorden og gi ny forståelse for det samiske perspektivet på norsk politikk, kraftutbygging og arealinngrep. Så gå å se «Ellos eatnu». Det er på høy tid at det blir samsvar mellom Norges internasjonale forpliktelser overfor den samiske nasjonen og praktisk norsk politikk.


Dag Johansen, landsstyrerepresentant i Naturvernforbundet for Nordland