Konseptvalgutredning for fylkesvei 17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen med forbindelsene til Herøy, Dønna og Vega har vært ute på høring.
– Sør-Helgeland regionråd er lite tilfreds, slår de fast i sitt høringssvar til fylkeskommunen.

– Innhent mer kunnskap

Fylkesråd for samferdsel Hild-Marit Olsen sa til Helgelendingen i mars at hun ønsket konkrete innspill. Dette fordi regionrådsleder Ken Richard Hansen på Sør-Helgeland mente rapporten hadde en hel del hull og mangler.
Dette har regionrådet forsøkt å innfri i sitt høringssvar. De mener det i denne utredningen ikke er foretatt grundige nok samfunnsøkonomiske analyser av de totale investeringene som gjøres på Helgeland i en helhetlig sammenheng.
«Sør-Helgeland regionråd ber Nordland fylkeskommune om at Statens vegvesen skaffer mer kunnskap om effekter som ikke er med i tradisjonelle samfunnsøkonomiske analyser», skriver de og viser spesifikt til analysene som er foretatt gjennom prestisjeprosjektet «Ferjefri E39».
Regionrådet viser også til at Helgeland blir omtalt i Nasjonal transportplan som et av områdene som det skal vurderes mulige effekter av regionforstørring for. De mener dette viser at det foreligger en politisk interesse og tro på at det kan være noe å hente her.

Vil ha tunnel

Regionrådet ber fylkeskommunen gjennomføre spesifikke samfunnsøkonomiske analyser for å belyse effekten av lettere tilgjengelighet mellom Sandnessjøen og Brønnøysund. De ber også om at tunnel under Velfjorden prioriteres.
«Sør-Helgeland regionråd ber om at Nordland fylkeskommune ser nærmere på de nye teknologiske løsningene som påvirker mange ting. Det skjer mye på brufronten for tiden, både for faste og flytende konstruksjoner», skriver de i sitt høringssvar.
De viser til at bruer har svært lave drifts- og vedlikeholdskostnader, og at ferjetilskuddene derfor ofte kunne komme til nytte i finansieringen. Dersom ferjetilskudd kan regnes over 40 år vil dette ha stor betydning.
Konseptvalgutredningen er gjennomført av Statens vegvesen på bestilling fra fylkestinget. Etter planen skal KVU behandles i fylkestinget innen utgangen av 2015.